woensdag 08 juli 2020

P Politiek

Lokaal Wassenaar!: Het eerlijke verhaal

Wassenaar - Zelfstandigheid is voor veel Wassenaarders het belangrijkste verkiezingsonderwerp. Wassenaar heeft veel te bieden maar volgens de laatste bestuurskrachtmeting is het bestuur voor verbetering vatbaar.

Houdbare gemeentefinanciën horen hierbij. Het wordt steeds moeilijker om uitgaven door inkomsten te dekken, zeker als we incidentele mee- en tegenvallers vergeten. Voorheen speelden zaken als achterstallig onderhoud en investeringen in infrastructuur een rol maar er is ook een structureel probleem, mede urgent door het wegvallen van nog eens €1.8 miljoen aan inkomsten.

Lokaal Wassenaar! wil een evenwichtige begroting; een voorwaarde om zelfstandig te blijven. De afgelopen jaren is de focus geweest op het sluitend krijgen van de begrotingen. Het structureel aanpakken van de problematiek om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen vereist echter meer en betekent het nemen van moeilijke besluiten. Lokaal Wassenaar! wil deze uitdaging aangaan. We moeten kritisch kijken naar bestuur en ambtenarenorganisatie en de uitgaven hiervoor. Een kleine organisatie is geen doel op zich. Het gaat om kwaliteit van de organisatie, adequaat uitgerust voor haar taken. Verder moeten we kritisch blijven kijken naar onze voorzieningen en dienstverlening; wat is de gemeente verplicht te doen, waar is er keuzevrijheid en waar en hoe kan het efficiënter en zuiniger? Dit kan ingrijpende consequenties hebben. Misschien is het beter om te stoppen met sommige diensten, kunnen anderen dit beter of moeten sommige belastingen wat naar boven als we het huidige niveau willen vasthouden. Hoeveel hebben we over voor ons groen en waarin willen we investeren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de discussie rond de Warenar. Lokaal Wassenaar! vindt niet dat je geld maar op de bank moet laten staan. Het is prima te investeren in zaken die Wassenaar duurzaam ten goede komen en waar draagvlak voor is, mits je de jaarlijks uitgaven hiervan ook kunt betalen.

Goed besturen betekent ook moeilijke besluiten nemen. Dat is niet altijd leuk maar het is de realiteit. Lokaal Wassenaar! zal in overleg met de bevolking waar nodig deze besluiten nemen. Stem dus op Lokaal Wassenaar! We praten u niet naar de mond, maar pakken problemen aan, voor onze toekomst en de zelfstandigheid van ons dorp.
Namens LokaalWassenaar!

Fred Weyn, Maria Bellekom-Vogels, Henk de Vries

LokaalWassenaar! Is de nieuwe lokale partij voor alle Wassenaarders. Passie voor Wassenaar en WatWassenaarWil hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als LokaalWassenaar! DE partij voor een zelfstandig Wassenaar.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief