zondag 28 november 2021

P Politiek

10 punten van de VVD uit het VVD Verkiezingsprogramma 2018-2022

Wassenaar - Wij willen ervoor zorgen dat

1. Wassenaar mooi, groen en zelfstandig blijft.
Wassenaar voert zelf de regie in de discussie over zelfstandigheid. De VVD zorgt ervoor dat financiën, bestuur, dienstverlening en samenwerking op orde zijn.

2. De gemeente niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt
Structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten, zonder gebruik van boekhoudkundige trucjes en zonder gebruik van onze algemene reserve. De algemene reserve worden op verantwoorde wijze ingezet voor investeringen. De gemeente zorgt voor de laagst mogelijke lasten.

3. Wassenaar kundige en betrokken bestuurders heeft
De VVD zet kundige en efficiënte bestuurders in. Het contact met de inwoners en ondernemers moet open en transparant zijn, en de inwoners en ondernemers worden actief betrokken bij de plannen en beleid. De gemeente is een sterke vertegenwoordiger van Wassenaar naar buiten en onderhoudt nauwe banden in de regio. Communicatie is tijdig en compleet.

4. De dienstverlening verbetert zonder dat de lasten toenemen
De gemeente neemt maatregelen zodat de dienstverlening past bij het dorp en past bij de behoefte, waaronder ook de afvalinzameling. De gemeente stelt zich dienstverlenend op; digitaal en met een fysiek loket. De verbinding met de wijken, verenigingen en organisaties moet beter en efficiënter. De regels zijn helder en afspraken komen transparant tot stand.

5. De bereikbaarheid in en rond ons dorp verbetert
De verkeersproblemen in het dorp worden aangepakt zoals bij het Rozenplein, een afslag voor de Maaldrift en een ontsluiting bij de Buurtweg. Samen met de regio wordt er serieus werk gemaakt voor de ondertunneling van de N44 en de verbetering van de A4 om het verkeer door Wassenaar te ontlasten.

6. Ondersteuning voor mensen die extra hulp nodig hebben wordt aangescherpt en sluit aan bij de behoefte
De zorg voor hulpbehoevende ouderen, jeugd en werkzoekenden wordt beter georganiseerd. De ambtenaren en vrijwilligers van SMOW e.a. krijgen ondersteuning zodat zij hun werk optimaal kunnen doen. De informatie die de gemeente levert wordt beter bruikbaar en toegankelijk gemaakt.

7. Er ruimte is voor ondernemers om te ondernemen
Wassenaar kan niet zonder zijn ondernemers; zij dragen bij aan de levendigheid van het dorp en de werkgelegenheid. De gemeente denkt in oplossingen in plaats van problemen. Eén aanspreekpunt bij de gemeente, regels en vergunningen die helder zijn en tijdig verleend kunnen worden, en ondersteuning van het uitwerken van het centrumplan. Geen lastenverzwaring. Ondernemers worden tijdig betrokken bij plannen en beleid.

8. Groen behouden blijft
De groene buffer rondom Wassenaar en het groene karakter van het dorp blijven behouden.. Er wordt gebouwd op plaatsen waar bestaande gebouwen worden afgebroken of hun bestemming verliezen. . Inwoners worden als zij dat willen betrokken bij het groenonderhoud door het adopteren van een stukje groen.

9. Wassenaar een veilig dorp is voor iedereen
De VVD maakt zich hard voor voldoende inzet van nationale de politie en het open houden van het politiekantoor. In de gemeente worden - binnen de kaders van privacybescherming - maatregelen genomen om op te kunnen treden tegen overtredingen (cameratoezicht e.d.)
10. Duurzaamheid hoog op de agenda komt van iedereen
De gemeente draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelen en heeft hierin een voorbeeldfunctie door duurzaam inkoopbeleid, door in te zetten op energieneutraal bouwen en door regels te stellen waarmee goede initiatieven van inwoners worden ondersteunt. .