donderdag 07 juli 2022

P Politiek

Coalitieakkoord 2018-2022 Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk

Wassenaar - Maandag 2 juli is het nieuwe coalitieakkoord 2018 - 2022 ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk’ ondertekend in de trouwzaal van raadhuis De Paauw.

Raadsleden Caroline Klaver – Bouman, Laurens Van Doeveren (namens de VVD-Wassenaar), Bert Ooms, Inge Zweerts de Jong (namens Lokaal Wassenaar!), Hubert Schokker, Ronald Everard (namens het CDA-Wassenaar) , Ritske Bloemendaal en Marion Gout – van Sinderen (namens D66-Wassenaar) hebben onder leiding van formateur Dick Sluimers een ambitieuze toekomstagenda opgesteld voor Wassenaar waarbij ‘stabiel bestuur’ en ‘financiële degelijkheid’ centraal staan. Zo blijft Wassenaar een aantrekkelijk en duurzaam dorp voor iedereen.

Het mede door de raadsleden Hans Mulder en Gisela Mulder-Jense getekende akkoord is door de formateur aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Frank Koen.

Dit coalitieakkoord ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk’ wordt door het college van burgemeester en wethouders uitgewerkt tot een collegeprogramma voor de komende vier jaar: Want Wassenaar is een aantrekkelijk en duurzaam dorp voor iedereen.

De kandidaat-wethouders zijn: Caroline Klaver - Bouman en Kees Wassenaar namens de VVD-Wassenaar, Inge Zweerts de Jong namens Lokaal Wassennaar!, Hubert Schokker namens CDA-Wassenaar en Lia de Ridder namens D66-Wassenaar. Zij worden in de raadsvergadering van 3 juli a.s. geïnstalleerd.

De samenvatting van het akkoord kunt u hieronder teruglezen. Wilt u het gehele akkoord lezen? Kijk dan op www.wassenaar.nl

Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk
Een aantrekkelijk en duurzaam dorp voor iedereen

Wassenaar is een aantrekkelijk en duurzaam dorp voor iedereen. Dit koesteren we. Om een bestuurlijk en financieel zelfstandige gemeente te blijven, heeft de coalitie van VVD-Wassenaar, Lokaal Wassenaar!, CDA-Wassenaar en D66-Wassenaar een ambitieuze toekomstagenda opgesteld. Het coalitieakkoord ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk’ stelt stabiel bestuur en financiële degelijkheid centraal.

Stabiel bestuur
Wassenaar is en blijft zelfstandig: dat vraagt om goed bestuur, bestuurskracht en een sluitende begroting. De gemeente maakt een duidelijke afweging tussen de taken die zij op zich neemt en de kosten die daarmee samenhangen. De coalitie streeft naar een open bestuurscultuur, waarin op een toegankelijke wijze met inwoners wordt gecommuniceerd. Zij zet in op het stimuleren van burgerparticipatie en eigenaarschap: iedereen doet mee.

Partner in samenwerkingsverbanden
Wassenaar stelt zich op als een verantwoordelijke samenwerkingspartner. Onze gemeente heeft veel baat bij een sterke regio en werkt hiertoe graag samen met buurgemeenten en andere regioverbanden. In het dorp zoeken wij de samenwerking met de andere fracties in de gemeenteraad, partnerorganisaties, bedrijven, verenigingen, scholen, corporaties en ouderenorganisaties en uiteraard ook met alle inwoners.

Gezonde financiën met een sluitende begroting
De zelfstandigheid van onze gemeente vergt bestuurlijke keuzes en financiële discipline. Bij een sluitende begroting worden niet langer de reserves aangesproken om de begroting kloppend te maken. Om de maatschappelijke taken van de gemeente structureel financieel te dekken, zet de coalitie een aantal stevige stappen om de collectieve uitgaven te verlagen. Met het huishoudboekje op orde, kunnen de reserves weer deels worden aangewend voor gewenste investeringen en verbeteringen.

Dienstverlenende, servicegerichte gemeente
Met Voorschoten deelt Wassenaar het gemeenschappelijke ambtenarenapparaat Werkorganisatie Duivenvoorde. In die samenwerking streeft de coalitie naar een efficiënte, effectieve en servicegerichte ambtelijke organisatie, waarin minder bureaucratisch wordt gewerkt. Onnodige regels en procedures worden afgeschaft.

Stimuleren van vernieuwing in het sociaal domein
Een sterke gemeente berust op verbondenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in Wassenaar veilig opgroeien en dat mensen op leeftijd prettig oud worden. Daarom ondersteunt de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers in hun belangrijke maatschappelijke rol. Samen met maatschappelijke organisaties werkt zij aan een vernieuwende, preventieve aanpak voor het jeugdbeleid, het ouderenbeleid, armoedebestrijding, arbeidsmarktparticipatie en goede onderwijsvoorzieningen.

Sport en cultuur in Wassenaar
De coalitie stimuleert de toegang tot sport- en beweegfaciliteiten en investeert in een nieuwe multifunctionele sporthal. Net als sport draagt ook cultuur bij aan de saamhorigheid in Wassenaar. Daarom wil de coalitie de theaterfunctie behouden en onderzoekt zij welke invulling het meest geëigend is. Ook de bibliotheek wordt gewaardeerd als ontmoetingsplek, met ruimte voor nieuwe functies.

Uitbreiding van de woningvoorraad
Voor haar zelfstandigheid is het belangrijk dat Wassenaar een levendige samenleving blijft, met een gezonde mix van jong en oud. Dit willen wij stimuleren door de woningbouw gericht uit te breiden en de doorstroming te stimuleren. Daarmee kunnen wij meer Wassenaarse jongeren binden aan ons dorp en stimuleren wij senioren om te verhuizen naar passende seniorenwoningen.

Verbetering van de kwaliteit van de winkelgebieden
Bedrijven en winkels krijgen de ruimte om te ondernemen. Waar nodig maakt de gemeente samen met ondernemers en pandeigenaren een kwaliteitsslag in de inrichting van het centrum, het Stadhoudersplein en het strand. De toeristenbelasting gaat omhoog, zodat ook bezoekers hieraan een bijdrage leveren.

Bereikbaarheid
Voor de bereikbaarheid van ons dorp en een betere doorstroming van de N44 stellen we extra gelden voor onderzoek beschikbaar, zodat de (gedeeltelijke) ondertunneling van de N44 in deze periode naar een volgende fase wordt gebracht. Een snelle oplossing voor de situatie bij het Rozenplein krijgt prioriteit. Met andere gemeenten wordt een onderzoek gestart naar een lightrailverbinding.

Verduurzaming en behoud van groen
Milieubewustzijn en verduurzaming maken een integraal onderdeel uit van het doen en laten van de gemeente. Wij willen een structurele bijdrage leveren aan CO2-reductie en de energietransitie, zowel binnen Wassenaar als in de samenwerking met buurgemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en in aanbestedingen. Er komt een onderzoek naar de meest effectieve afvalscheidingsmethodiek.

Verantwoord omgaan met de openbare ruimte
Onze gemeente bereidt zich voor op een goede invoering van de omgevingswet. Wij geven aan eigenaren meer vrijheid en invloed op hun eigen omgeving om de regeldruk, de bureaucratie en de kosten te verminderen. Het nieuwe college ontwikkelt een verantwoorde dereguleringsnota, waarin ook de welstandscommissie wordt beperkt en het cultureel erfgoed meer ruimte krijgt. Er wordt een herstelplan opgesteld voor De Paauw.

Veiligheid en handhaving
Het vergroten van het veiligheidsgevoel en de aanpak van woning- en auto-inbraken en zijn belangrijke speerpunten voor de komende vier jaar. Hiertoe wordt de handhaving uitgebreid via de inzet van BOA’s, vrijwillige politie en buurtpreventieteams.