zaterdag 16 oktober 2021

P Politiek

Goed debat over woningbouw en volkshuisvesting

Wassenaar - Voormalig CDA-wethouder Bert Doorn had 15 maart 2018 een zeer doorwrochte informatiebrief gestuurd naar de gemeenteraad. Dit stuk was voor oppositiepartij PvdA dermate belangrijk, dat zij het graag wilde bespreken. CDA-woordvoerder Ronald Everard is altijd te porren voor een debat over het woonbeleid in Wassenaar. Dit is volgens hem namelijk één van de belangrijkste onderwerpen voor de toekomstige leefbaarheid van ons dorp. Het ging hierbij om: doorstroming, voorrang voor Wassenaarders, 25% sociale woningbouw en stimulering van de middensector. Het was mooi om na het debat vast te stellen dat zowel de coalitie- als de oppositiepartijen het stuk van de oud CDA-wethouder onderschreven.

Meer bouwen
Het CDA is voorstander om meer woningen te bouwen. Dit is nodig om onze senioren te kunnen laten verhuizen naar meer geschikte woningen. En we hebben ook woningen nodig voor jongeren, gezinnen en minder zelfredzame mensen. Zo zijn we er de afgelopen tijd onvoldoende in geslaagd om onze jongeren vast te houden. Dat kunnen we voor een deel voor elkaar krijgen met gerichte nieuwbouw. CDA-woordvoerder Ronald Everard is ook voorstander om het bestaande lokale maatwerk beter in te zetten om meer Wassenaarse jongeren vast te kunnen houden. Momenteel hebben we de mogelijkheid om een kwart van de vrijkomende sociale huurwoningen bij voorrang toe te wijzen aan Wassenaarders. Daar is het CDA voorstander van. In het coalitieakkoord hebben we opgenomen dat we de lokale vrije ruimte maximaal willen benutten en in de toekomst verruimen. Dat is hard nodig!

Middensector
Een ander heel groot probleem in Wassenaar is dat er bijna geen middensector meer is. Door de situatie op de woningmarkt stijgen de toch al zeer forse prijzen nog verder. Er zijn nauwelijks nog huurwoningen met een huurprijs van € 700- € 1000 of betaalbare koopwoningen. Het CDA is een voorstander om ook deze woningen te laten realiseren, maar dan ook wel op een manier dat ze in de toekomst betaalbaar blijven. Dat kan volgens Everard door: inzet van kettingbedingen, te werken met coöperaties of door afspraken te maken met de woningcorporaties en door burgerinitiatieven. Ook voor andere opties staat het CDA open. Dat geldt ook voor het initiatief om meer betaalbare woningen voor senioren te realiseren van de Wassenaarse ouderenbonden. Wil Schelhaas heeft hierover ingesproken tijdens de vergadering.

25% of 30% sociale woningbouw
In het coalitieakkoord is afgesproken dat 25% van de woningbouw sociaal moet zijn. Everard: “we hadden dit liever, conform ons verkiezingsprogramma op 30% gehouden. Maar nog veel belangrijker is dat we meer woningen gaan realiseren en die ook sociaal houden”. Het is volgens het CDA onmisbaar om dit jaarlijks te regelen in de prestatieafspraken tussen gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties.