Skip to content

Inspreken of inspraak: afsluiting Storm van ‘s-Gravesandeweg

24 februari 20194 minute read

Wassenaar – De raad van 19 februari zou, nadat het voorstel Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg van de agenda was gehaald, een rustige en korte raadsvergadering hebben moeten zijn, ware het niet dat er zich 16 lokale ondernemers als inspreker hadden aangemeld. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. Het was duidelijk dat het hier een breed gedragen noodkreet van de middenstand betrof over de verkeerssituatie in Wassenaar en met name de gevolgen van het voor een half jaar afsluiten van de Storm van ’s-Gravesandeweg.

De emotie hierbij kon niemand ontgaan. Natuurlijk, er is geen Wassenaarder te vinden die blij is met het toenemende sluipverkeer en de files in het dorp maar voor deze ondernemers is het een kwestie van overleven.

Ook normaliter is de verkeersdoorstroming in Wassenaar al precair en al tijden een zorgpunt. Als dan ook nog belangrijke doorgangswegen worden afgesloten dan is dit de druppel die de emmer doet overlopen.

Een goed onderhoud van onze wegen is belangrijk en dit staat voor niemand – ook de ondernemers – ter discussie mits er goed en tijdig overleg is met belanghebbenden over het hoe en wanneer. Wij zien weliswaar dat er een aantal maatregelen als afplakken van borden en verkeersregelaars is genomen om de overlast te beperken, maar dit is – zoals we dagelijks ervaren – kennelijk onvoldoende.

Daarnaast is het teleurstellend dat naar zeggen gedane toezeggingen en afspraken van de gemeente niet worden nagekomen en dat op brieven niet wordt gereageerd.

Het tijdig betrekken van belanghebbenden bij het afsluiten van belangrijke verkeersaders lijkt ons een zeer redelijke eis. Het nakomen van afspraken is vanzelfsprekend en mag je van een behoorlijk bestuur verwachten.

Nu is de feitelijke situatie dat de Storm van ’s-Gravesandeweg een half jaar is afgesloten. Ondernemers geven aan dat dit, mede door het instellen van eenrichtingsverkeer in de Johan de Wittstraat, het einde van hun bedrijf kan betekenen en dat nu al de gevolgen zichtbaar zijn in teruglopende omzet door minder klanten. Dit wil niemand, zeker als het hier de ruggengraat van onze lokale economie betreft.

Er wordt daarom gevraagd om de herbestrating van de Storm van ’s-Gravesandeweg te versnellen en uiterlijk 1 april gereed te hebben. Daarnaast zou men graag de Johan de Witstraat weer tweerichtingsverkeer maken.

De wethouder erkent in een eerste reactie de zorgen van de ondernemers maar er is meer nodig. Lokaal Wassenaar! beseft dat er een afweging van belangen moet plaatsvinden, maar ziet ook dat de gevolgen van de afsluiting van de Storm van ’s-Gravesandeweg verstrekkend zijn en een oplossing behoeven.

Lokaal Wassenaar! steunt daarom de wethouder om in gezamenlijk overleg en zonder beperkingen snel tot een bevredigende oplossing te komen. Alternatieven moeten hierbij bespreekbaar zijn.

Het voorstel om de herbestrating te versnellen en/of de weg gedeeltelijk voor verkeer open te stellen verdient daarom serieuze aandacht. De eventuele extra kosten om dit te realiseren, moeten worden afgewogen tegen het inkomensverlies van onze middenstand.

Ten aanzien van de Johan de Wittstraat ziet Lokaal Wassenaar! graag op korte termijn de uitkomsten van de evaluatie tegemoet met een voorstel waarbij naast de belangen van de omwonenden ook de belangen van de ondernemers mee worden gewogen.

Deze noodkreet drukt ons nogmaals met de neus op de feiten dat de verkeersoverlast in Wassenaar mede door sluipverkeer nog steeds toeneemt. Ook de toekomstige bouw van 5000 woningen in Valkenburg zal niet helpen. Dit is niet allemaal op korte termijn op te lossen, maar we kunnen wel proberen om de problemen niet groter te maken door zonder overleg wegen voor langere tijd af te sluiten.

Lokaal Wassenaar! zal zich hier sterk voor maken en wij denken dat hiervoor breed draagvlak in de raad is.

Fred Weyn
Fractievoorzitter Lokaal Wassenaar!

Tags

LWRStorm van ’s-GravesandewegWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top