Skip to content

Partijen hoogheemraadschap van Rijnland bereiken akkoord

24 mei 20193 minute read

Leiden – Op woensdag 5 juni spreekt de verenigde vergadering van Rijnland (VV) over het coalitieakkoord 2019-2023: ‘Water raakt ons!’. Tijdens deze vergadering wordt naar verwachting ook het nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd.

Vijf partijen (VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA en Agrarisch & Bedrijven) slaan de handen ineen om de steeds complexere wateropgaven het hoofd te bieden. Ineke van Steensel (VVD), Sjaak Langeslag (Agrarisch & Bedrijven), Jeroen Haan (PvdA), Waldo von Faber (Water Natuurlijk) en Marco Kastelein (CDA) gaan van 2019 tot 2023 onder het motto ‘Water raakt ons!’ aan de slag. Samen met dijkgraaf Rogier van der Sande en secretaris-algemeen directeur Caroline van de Wiel vormen zij het nieuwe dagelijks bestuur van Rijnland.

Coalitieakkoord
Formateurs Ineke van Steensel (VVD) en Jan de Vries (A&B) kijken met tevredenheid terug op het proces. “Alle partijen onderschrijven het belang om de belangrijkste bedrijfsmiddelen (waterkeringen, watergangen, gemalen en zuiveringen) op orde te brengen en te houden om de kerntaken uit te kunnen voeren en extremen als gevolg van klimaatverandering op te vangen. We zetten de daarvoor ingezette koers van de afgelopen jaren onverminderd voort” aldus Ineke van Steensel. Jan de Vries vult aan: “Als waterschap staan we midden in de maatschappij. Onze bijdrage gaat verder dan de zorg voor goed water alleen.”
Ineke van Steensel: “Water is een cruciale factor in discussies over klimaat, energie, nieuwe economieën, woningbouw, bodemdaling en biodiversiteit. Rijnland heeft mede een onmisbare rol in het oppakken van deze brede maatschappelijke uitdagingen.”

Verdeling portefeuilles
Naast het overeenkomen van het coalitieakkoord zijn ook de portefeuilles verdeeld. Ineke van Steensel is in de nieuwe bestuursperiode verantwoordelijk voor waterveiligheid, digitale transitie en de klimaatbestendige stad. Sjaak Langeslag gaat aan de slag met bodemdaling en met voldoende water en waterkwaliteit voor het Groene Hart. Collega Waldo von Faber richt zich op voldoende water en waterkwaliteit in de Kust- en Bollenstreek en houdt zich bezig met KRW en biodiversiteit. Jeroen Haan is de portefeuillehouder waterketen, circulair en energietransitie. Marco Kastelein krijgt de portefeuille financiën, ruimtelijke ordening / Omgevingswet. Dijkgraaf Rogier van der Sande behoudt zijn portefeuille communicatie en calamiteitenbeheersing.

Gebiedsbenadering
De vorige bestuursperiode is er een succesvolle start gemaakt met een integrale gebiedsbenadering. Deze aanpak wordt nu uitgebouwd. Ineke van Steensel: “We willen nadrukkelijk onze wateropgaven verbinden met wat er in de omgeving speelt. Gebiedsgericht denken is de sleutel voor succesvolle samenwerking.” Alle portefeuillehouders krijgen een speciaal aandachtsgebied.

Tien highlights uit het coalitieakkoord ‘Water raakt ons!’
1. We zetten het belang van water op de kaart. Waterbewustzijn is onmisbaar in deze complexe delta.
2. We verbeteren de schuldenpositie voor onze kinderen en kleinkinderen.
3. We werken aan een klimaatbestendige stad en platteland.
4. We maken een omslag van correctief naar preventief onderhoud van onze zuiveringen en gemalen.
5. KRW en biodiversiteit vertalen we in concrete maatregelen.
6. Met nieuwe technieken werken we toe naar energieneutraliteit.
7. We bevorderen ondernemerschap en publiek-private samenwerking.
8. We baggeren overig water en geven zo doorstroming en waterkwaliteit een impuls.
9. We bieden een wenkend perspectief in landelijke en stedelijke gebieden die kampen met bodemdaling.
10. We implementeren de Omgevingswet en maken het onze inwoners eenvoudiger.

Installatie
Op woensdag 5 juni vindt de benoeming van de hoogheemraden plaats. Op deze dag wordt ook het coalitieakkoord voorgelegd aan de VV-leden. Formateurs Ineke van Steensel en Jan de Vries lichten dan ook het gevolgde formatieproces toe.

Tags

hoogheemraadschap RijnlandWassenaarwaterschap
Gerelateerde artikelen
Back To Top