Skip to content

D66: Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor scholen gereed voor debat

9 juli 20193 minute read

Het Integraal HuisvestingPlan (IHP) 2019 – 2034 voor de Wassenaarse schoolgebouwen wordt volgende week behandeld in de raad. Het ambtelijk apparaat en college hebben, geadviseerd door de schoolleiders, hard gewerkt om het voor de zomer zover te brengen. De Wassenaarse onderwijswereld heeft wat geduld moeten oefenen, maar nu is het er dan. Gereed in het eerste jaar van de uitvoering van het coalitieakkoord.

Het plan schetst voor de komende periode van 16 jaar de verwachte behoefte aan “onderwijsvoorzieningen” zoals dat officieel heet. In niet-ambtelijke taal: waar moet de gemeente rekening mee houden bij haar investeringen, die volgen uit de behoefte van de Wassenaarse basisscholen en scholen voor voorgezet onderwijs Adelbert College en Rijnlands Lyceum Wassenaar. Het gaat hier dan om nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van schoolgebouwen en gymzalen. Sedert 1 januari 2015 is het onderhoud aan de gebouwen, zowel klein als groot onderhoud de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Die krijgen daar van het Rijk geld voor, evenals voor de salariëring van het personeel. De gemeente krijgt geld uit het gemeentefonds – de grootste algemene inkomstenbron voor elke gemeente – om haar wettelijke taak op dit gebied van schoolgebouwen uit te voeren. Een langjarige planning is daarbij dus heel handig.

D66 is blij dat eerdere moties van ons zijn opgepakt door het plan integraal voor langere tijd (16 jaar) op te zetten en vooral ook aandacht voor duurzaamheid bij de uitvoering te hebben. Het plan zal elke vier jaar worden geactualiseerd en investeringen worden bezien aan de hand van de aanvragen van de scholen en aan de raad voorgelegd in het kader van het budgetrecht van de raad; het is de taak van de raad de gemeentefinanciën te bewaken.

Interessant is dat nieuwe initiatieven zich hebben aangediend: het Rijnlands wil bij voorkeur aanstaand schooljaar starten met een internationale afdeling voor internationaal georiënteerde kinderen van expats, maar ook van zgn. repats; deze laatsten zijn Nederlanders die terugkeren uit het buitenland na uitgezonden te zijn. In het kader van mogelijk nieuwe uitzending of om hun kind het schooltype hier af te laten maken is dat voor die doelgroep heel aantrekkelijk. Het Rijk bekostigt die vorm van onderwijs en past daarmee dus goed in het palet van de school naast het zgn. tweetalig onderwijs.

Een ander initiatief waar wij als fractie enthousiast over zijn is het streven van een aantal enthousiaste docenten uit het VMBO in Den Haag om het VBMO-onderwijs in Wassenaar uit te breiden met meer praktijkgericht onderwijs, naast de theoretische leerweg.
D66 kijkt uit naar het debat.

Tags

GemeenteraadHuisvestingIHPScholenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top