zaterdag 23 januari 2021

P Politiek

Verkoop van het O&O gebouw: De verkoop. 1,1 miljoen euro over de balk. (Deel 3 van 3)

Dinsdag 19 maart zal de raad discussiëren over de raadpleegbrief van het college om het ‘O&O gebouw’ aan de Zonneveldweg te verkopen. Het gebouw betreft een markant pand dat in 2016 voor 1,1 miljoen euro verbouwd is tot iets wat het niet moest worden en sindsdien moedwillig leeg staat. Begin 2018 is het pand bijna onderhands verkocht voor €400 000. Nu wordt een openbare verkoop voorgesteld. Dit zal wellicht meer gaan opbrengen, maar dat Wassenaar voor een flink bedrag het schip in gaat is duidelijk. Hoe heeft deze verkwisting kunnen plaatsvinden?

In het eerste deel van dit drieluik is beschreven hoe de beslissing tot de verbouwing tot stand is gekomen. In het tweede deel is in gegaan op de wijze waarop het pand leeg is komen te staan. Het derde deel gaat over de verkoop van dit pand.

Deel 3: Verkoop van het O&O pand: Het schip in, maar voor welk bedrag?
In februari 2018 maakt het college via een adviesnota haar voornemen kenbaar om het O&O pand te verkopen. Zij geeft aan dat de verkoop een collegebevoegdheid betreft, maar is wel geïnteresseerd in de meningen van de raadsleden. Het college meldt dat twee partijen interesse hebben getoond voor het pand. Beide partijen zijn gekomen met een voorstel met een sociaal karakter. Beide partijen spreken ook in. Een van deze partijen zijn de gezamenlijke woningcorporaties.

De adviesnota van het college wordt in de commissie besproken op 19 februari 2018. De woningcorporaties spreken in bij monde van dhr. Zopfi en het wordt duidelijk dat zij verrast zijn door het naar voren brengen van de tweede partij in dit voorstel. Dhr. Zopfi geeft aan reeds twee jaar in gesprek te zijn met de gemeente over herontwikkeling van dit pand. Hij is duidelijk not amused dat hij in november tijdens een eerdere bijeenkomst over een ander onderwerp in de Paauw en plein public geconfronteerd werd met een tweede geïnteresseerde voor dit pand. Wethouder Blommers bevestigt in de commissievergadering dat de gesprekken met de woningcorporaties al twee jaar gaande zijn. Ook de deels geslaagde poging van de gemeente in de zomer van 2016, om de huurders te verhinderen terug te verhuizen, getuigt ervan dat de gesprekken al twee jaar gaande zijn. Dat het initiatief tot toenadering richting de woningcorporaties bij de gemeente ligt blijkt pas een jaar later uit de komende dinsdag voorliggende raadpleegbrief: ‘Op verzoek van de toenmalige wethouders hebben de woningcorporaties gezamenlijk een plan gemaakt en een bod uitgebracht van €400 000,-‘ De verbazing van Dhr. Zopfi over het plotseling opduiken van een tweede partij met een hoger bod lijkt dus achteraf bezien zeer begrijpelijk.

Dat zowel Dhr. Zopfi als de wethouder aangeven dat er begin 2016 al gesprekken lopen is om twee redenen interessant. Allereerst omdat de verbouwing op dat moment begon en er wellicht nog ingegrepen had kunnen worden. Maar vooral is het interessant, omdat de kaderstelling om tot deze gesprekken tussen de wethouder en woningcorporaties te komen niet veranderd is tussen 2014 en 2016. De eerste schetsen van het accommodatiebeleid waar de commissie in 2014 om gevraagd had, worden pas 20 september 2016 t.b.v. van een informatieavond naar de commissie gestuurd. De wethouder geeft in dit document aan met het vigerende accommodatie beleid en de kadernota 2017-2020 in de hand voldoende ruimte te hebben om over te gaan tot het ‘optimaliseren van de vastgoedportefeuille’. Verkoop van vastgoed valt onder deze optimalisatie. Het ‘vigerende accommodatiebeleid’ betreft overigens een 4e conceptversie van een document uit 2012. Wassenaar had en heeft tot op heden geen accommodatiebeleid. De kadernota 2017-2020 waar de wethouder naar verwijst is pas in juli 2016 vastgesteld.

Toch waren de gesprekken met de woningcorporaties over herbestemming toen al lange tijd gaande. Dit terwijl het pand geen woningbouwlocatie was volgens de woonvisie van 2016-2021 die toen net in januari 2016 als conceptversie was verschenen. Er kan worden geconcludeerd dat de wethouder dus ook zonder deze kadernota, maar met het vigerende accommodatiebeleid al de ruimte had of voelde om over te gaan tot actie. Dat beleid is er in 2012 immers al. Waarom er is gewacht met toenadering totdat de verbouwing onomkeerbaar was is een raadsel. Helaas werd deze vraag niet gesteld in de raad. Nadat wethouder de Lange in 2014 de financiering had vastgesteld zijn er tot 2016 diverse wethouders geweest op deze portefeuille, dat zal niet aan het overzicht hebben bijgedragen.

De commissievergadering van 19 februari 2018 ontaardt overigens in een zeer warrig debat, mede door de zeer warrige formulering van het document. Samengevat spitst het debat toe op een discussie over sociale woningbouw versus hoge opbrengst. Er zijn echter ook stevige vragen vanuit de commissie op de beleidsmatige en bestuursrechtelijke onderbouwing van deze verkoop onder marktprijs. De verbouwkosten worden slechts door DLW zonder succes aangestipt. Na drie schorsingen en een ter plekke aangepaste tekst van de adviesnota, wordt het voorstel tijdens de vergadering nog ingetrokken door het college. Het voorstel zal pas een jaar later, op 19 maart 2019, in gewijzigde vorm doorgaan naar de raad.

Aanstaande dinsdag, 19 maart 2019, bespreekt de raad het nieuwe voorstel tot verkoop van het O&O pand. Ditmaal is het voorstel niet in de commissie ingebracht, maar rechtstreeks in de raad. Door dit nieuwe college wordt een voorstel met een openbare verkoop ingediend, een 180 graden draai ten opzichte van 2018. Als reden geeft het college aan: ‘De biedingen dekken weliswaar de boekwaarde, maar bij lange na niet de in 2016 gemaakte renovatie kosten en liggen onder de getaxeerde waarde van de locatie [deze waarde is geheim, red.]. We streven naar een significant hogere opbrengst voor deze locatie.’

De kans dat hiermee herontwikkeling van het O&O pand tot sociale woningbouw gaat plaatsvinden, is met een openbare verkoop gedaald. Daarentegen bespreekt men a.s. dinsdag ook het besluit van het college om Van Polanenpark 105 wel onderhands te verkopen aan de woningcorporaties. Beide locaties staan inmiddels echter wel in het woningbouwprogramma dat in december j.l. aan de provincie is verstuurd en is zodoende onderdeel van de berekening voor de prestatieafspraken. De Wassenaarse krant heeft hier in week 11 een artikel aan gewijd. Er zal dinsdagavond ongetwijfeld, net als op 19 februari 2018, een politieke discussie ontstaan over sociale woningbouw versus hoge opbrengst. Een opbrengst waar Wassenaar linksom of rechtsom het schip mee in zal gaan.

Echt interessant is de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat er zo’n groot bedrag onder de ogen van de raad verdampt is. Of die vraag gesteld wordt en wellicht zelfs beantwoord wordt, zal dinsdag blijken.

Naast het financiële aspect verdient de manier waarop de gemeente met verenigingen om gegaan is geen schoonheidsprijs. In het van Heeckerenhuis lijkt in deze periode min of meer hetzelfde te gebeuren. Huurders van dit pand zijn in dezelfde periode per brief geïnformeerd dat zij moesten gaan zoeken naar andere locaties. Ook dit pand stond en staat niet in de woonvisie als woonlocatie. De gemeente heeft m.b.t. het van Heeckerenhuis echter niet doorgepakt en de toekomstplannen zijn voor huurders momenteel dan ook niet helder. Wethouder Blommers heeft desgevraagd over het van Heeckerenhuis aangegeven dat er in dit pand appartementen zullen gaan komen.

Ondertussen heeft Wassenaar dus een groot gedeelte van haar maatschappelijk vastgoed gecommitteerd aan sociale woningbouwafspraken. Dit beperkt zicht blijkbaar niet tot wat beschreven staat in de woonvisie. Andere panden zijn inmiddels in zo’n slechte staat dat er een financieel argument opgebracht wordt voor afstoting, zoals recentelijk het geval leek te gaan worden met de Warenar. Ook vindt er nog steeds geen onderhoud plaats aan de meeste panden. Er lijkt geen plan te zijn om huisvesting te accommoderen voor organisaties en verenigingen die wassenaar interessant houden. De vraag is of door de vastgoed’strategie’ en het gebrek aan accommodatiebeleid de leefbaarheid van Wassenaar onder druk staat.
De raadsvergadering is a.s. dinsdag vanaf 19:30 hier te bekijken, of ter plekke in raadzaal in de Paauw.