zaterdag 23 januari 2021

P Politiek

Gaat de gemeente nu opnieuw de fout in met de verkoop van buurthuizen? (Deel 1 van 2)

Wassenaar - Een maatschappelijke en culturele kaalslag dreigt!

Deel 1 Beleid
De gemeente Wassenaar is momenteel voornemens het Polanencentrum, wijkgebouw voor Groot van Polanen en Weteringpark 1, te verkopen aan de WBS en woningbouwvereniging Willibrordus. Waarom doet de gemeente dit?

1. Kost dit wijkgebouw de gemeente geld? NEE De wijkverenigingen draaien het gebouw helemaal op eigen kosten.
2. Krijgt de gemeente dan veel geld voor de verkoop? NEE. Volgens de gemeentewoordvoerder verdient de gemeente er niets aan.
3. Om te voldoen aan het quotum voor sociale huurwoningen? JA Maar realiseert de gemeenteraad zich wel, dat slechts maximaal 25% van deze woningen met voorkeur mag worden toegewezen aan Wassenaarders?

Op dit kleine stukje grond zullen maximaal 8 wooneenheden gebouwd kunnen worden. Dat betekent slechts 2 voor Wassenaarse ingezetenen. De rest is voor mensen vanuit Haaglanden. Los hiervan, lijkt de gemeente zich niet te realiseren, dat zij zich hiermee volkomen losmaken van de speerpunten van de WMO, die in het meerjarenbeleid 2010, genaamd “Iedereen doet mee” zijn vastgelegd. Letterlijk staat daarin “Domein 1 gaat uit van sterke wijken. Om dit te bereiken moet de gemeente hier actief, verbindend en sturend optreden”. In het beleidsplan staat eveneens: “Binnen wijk en buurtverband ligt de fundering voor zelfredzaamheid, sociale samenleving, participatie en maatschappelijke inzet”.

In november 2007 geeft de gemeente in een artikel in DWK het volgende aan “De gemeente Wassenaar streeft ernaar de wijkverenigingen een eigen onderkomen te geven.” Op 18-1-2008 verstuurt wijkmanager W. Issendonck de wijkverenigingen een brief, waarin hij hen vraagt of wijkverenigingen in dit kader behoefte hebben aan een eigen wijkcentrum of gebruik kunnen blijven maken van andere accommodaties.

Na de transitie van de WMO is er een nieuw beleidsplan sociaal domein 2018-2021 geschreven, eveneens genaamd “Iedereen doet mee”. Hierin worden diverse indicatoren, die voorgeschreven zijn door de rijksoverheid genoemd. Te weten: toegankelijke voorzieningen, het bevorderen en in stand houden van een rijk verenigingsleven, sociale cohesie in de woonomgeving en verbondenheid. Wijken en buurten lijken als speerpunt nu in het Wassenaarse beleidsplan geheel te ontbreken, terwijl dat toch de basis vormt voor bovengenoemde indicatoren.

Slechts in 4.1 van het beleidsplan wordt omschreven wat er gedaan wordt om eenzaamheid onder de inwoners te bestrijden. Onder het kopje “wat doen wij al” staat: “in diverse buurthuizen, verpleeghuizen en servicecentra kunnen inwoners, die eenzaam zijn terecht”.

Hoe kan het dan zijn, dat de gemeenteraad van Wassenaar besluit om een reeds bestaande goed functionerende situatie, die voldoet aan de eisen gesteld in het beleidsplan zo volledig te niet te doen? De wethouder van wijken en buurten, stelt zelfs, dat het hebben van een eigen buurthuis een luxe is. Wordt er dan helemaal niet meer gekeken naar de basisgedachte van het sociaal domein? Want behalve een verbindende factor in de buurt, bieden buurthuizen ook de gelegenheid aan verenigingen en clubs om hun activiteiten te ontplooien De gemeente lijkt een vastgoedbeleid te voeren, dat helemaal haaks staat op de basisgedachte van het sociaal domein.

In deel 2 zullen de gevolgen van voor wijken, buurten en verenigingen worden belicht.

Bronnen:
Meerjarenbeleidsplan Gemeente Wassenaar 2007-2010 “Iedereen doet mee”
Beleidsplan sociaal domein van de gemeente Wassenaar en Voorschoten 2018-2021
De Wassenaarse krant november 2007
Sociale Verhuur Haaglanden