zaterdag 23 januari 2021

P Politiek

Gaat de gemeente nu opnieuw de fout in met de verkoop van buurthuizen? (Deel 2 van 2)

Wassenaar - Een maatschappelijke en culturele kaalslag dreigt !

Deel 2 De gevolgen voor wijken, buurten en verenigingen
Het Polanencentrum : In april 2008 kreeg wijkvereniging Groot van Polanen de beschikking over het gebouwtje, waar voorheen een kleuterschool en daarna peuterspeelzaal Bruintje Beer was gehuisvest. In het kader van de nieuwe WMO wet werden wijken en buurten een belangrijk speerpunt van het beleid. Sociale cohesie, zelfredzaamheid, participatie en maatschappelijke inzet waren de steekwoorden. Met wethouder van der Lee en met wethouder Alkemade werden goede afspraken gemaakt over het gebruik van het “Polanencentrum”. De gemeente zou geen financiële bijdrage leveren en Groot van Polanen, moest door het voeren van een goed beleid haar kosten zien te dekken. Met andere woorden, het Polanencentrum kostte de gemeente al die jaren nagenoeg niets!!

Aangegeven werd, dat het gebouw op termijn wellicht verkocht zou worden en dat er dan naar vervangende ruimte voor de wijkvereniging binnen de wijk gezocht zou worden. Immers buurthuizen en goed lopende wijkverenigingen waren en zijn van essentieel belang voor een goed functionerende wijk en haar bewoners. Groot van Polanen kreeg meerdere keren vanuit de gemeente te horen het schoolvoorbeeld van een goede wijkvereniging te zijn.

Voorzitter Ageeth van Zadel geeft aan, dat het Polanencentrum in de afgelopen jaren bovendien onderdak heeft geboden aan een scala van verenigingen en clubs. Daardoor kon het Polanencentrum onderhouden worden en hadden de verenigingen een betaalbaar onderkomen. Een win-win situatie. Intussen meldden zich diverse gegadigden bij de gemeente om het Polanencentrum te kunnen kopen. Deze personen verrichtten allen werkzaamheden die pasten binnen het bestemmingsplan van een maatschappelijke bestemming. Omdat zij het gebouw alleen overdag zouden gebruiken, zou er de mogelijkheid bestaan om ’s avonds het gebouw te gebruiken voor de wijkvereniging of voor andere verenigingen. Deze gegadigden waren bovendien voornemens het gebouw weer keurig op te (laten) knappen. Echter het antwoord van de gemeente was steeds weer NEE. Een verklaring werd niet gegeven.

Er was een nauwe samenwerking ontstaan tussen Groot van Polanen en Weteringpark 1 en beiden gebruikten het Polanencentrum als wijkcentrum voor hun activiteiten. Een jaar geleden ontving Groot van Polanen het bericht, dat de gemeente het pand en de grond zou gaan verkopen. Wederom werd gevraagd of e.e.a. gekocht kon worden. Er zou een openbare aanbesteding komen, waarop iedereen zou kunnen reageren. Die openbare aanbesteding is er nooit geweest. Na een jaar heeft de gemeenteraad zich nu uitgesproken om het pand te gaan verkopen aan de WBS en de Willibrordus bouwvereniging, die daar sociale woningbouw willen realiseren. Zoals gezegd, mag maximaal 25% van deze woningen worden toegewezen aan Wassenaarders. De overige 75% staat open voor iedere woningzoekende uit Haaglanden.

De toezegging van destijds, dat voor Groot van Polanen een vervangende ruimte in de wijk zou worden gezocht, was intussen niet waar gemaakt bij de bouw van het SWZ Bellesteijn en daarna ook niet bij de plannen voor sociale woningbouw op de plek van ’t Hummeltje. De vraag rijst dus waar Groot van Polanen en Weteringpark 1 nu naar toe moeten met hun activiteiten. Vooralsnog wijst de gemeente naar het Deijlercentrum en de scouting van Woesik. Beiden niet echt voor de hand liggend door het grote aantal oudere bewoners van de wijk. “Bovendien”, weet voorzitter van Zadel te melden, “heeft de gemeente ons verteld, dat ook het Deijlercentrum op de nominatie staat om verkocht te worden. Scouting van Woesik is sterk gekort op de subsidie en staat voor hoge kosten. Wat zullen daar de gevolgen van zijn? Wij vragen ons inmiddels af waar de gemeente mee bezig is. Wij hebben onze gebruikers allemaal moeten zeggen naar andere locaties te gaan zoeken, maar die zijn er nauwelijks. Waar moeten al die verenigingen naartoe?”

Het heeft er alle schijn van, dat de gemeente geen oog heeft voor de gevolgen van de verkoop van al dat vastgoed. Voor een appel en een ei worden panden verkocht om sociale huurwoningen te bouwen waar slechts enkele inwoners uit Wassenaar van zullen kunnen profiteren. Drie jaar geleden kregen de huurders van het van Heeckerenhuis een brief, dat zij moesten omzien naar een andere locatie. Wethouder Blommers wist toen al te melden, dat het pand verkocht zou worden en er appartementen in zouden komen. Gelukkig is dat destijds niet doorgegaan, maar het is natuurlijk een kwestie van tijd, voordat dat plan weer boven drijft. Vele scholen zijn gesloten, gymzalen zijn weg, het trefpunt (oud O&O gebouw) weg, het Polanencentrum weg, mogelijk het Deijlercentrum weg....... Zo worden niet alleen de buurthuizen, maar wordt ook het verenigingsleven de nek omgedraaid.

Ook de mogelijkheden binnen de bejaardencentra verdwijnen nu het verzorgingshuis Willibrord wegvalt ten behoeve van woningbouw. Alle activiteiten van de SWZ voor bejaarden zullen zich in het Sophiekehuis concentreren. En daar is nu al veel te weinig ruimte! Hoe is dit alles te rijmen met de in deel 1 genoemde paragraaf 4.1 van het beleidsplan sociaal domein?

“In diverse buurthuizen, verpleeghuizen en servicecentra kunnen inwoners terecht”.
De gemeente zou eens goed moeten nadenken over de gevolgen van haar beleid. Het levert financieel veel te weinig op om deze dreigende maatschappelijke en culturele kaalslag nog te kunnen rechtvaardigen.