zondag 17 oktober 2021

P Politiek

Gemeenteraad stemt in met bestuurlijke afspraken Valkenburg en Wethouder Wassenaar overleeft motie van wantrouwen

Dinsdag 26 maart stond voor de tweede maal het beladen onderwerp ‘Valkenburg’ op de agenda. Eerder stond op 19 Februari al een raadsbesluit op de agenda m.b.t. de ‘bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg’. Dit betreft afspraken tussen gemeente Wassenaar, gemeente Katwijk, Rijksvastgoedbedrijf en provincie Zuid-Holland over de inrichting van voormalig vliegveld Valkenburg. De gemeenteraad mocht met deze afspraken akkoord gaan, of niet. Aanpassingen aan deze bestuurlijke afspraken waren niet meer mogelijk. Dit besluitstuk leidde tot veel kritiek in de raad.

Procesmatig had de raad veel kritiek op het feit dat de afspraken niet te amenderen waren en was duidelijk verrast over de uitkomsten van de onderhandelingen. Inhoudelijk was er veel kritiek op het plan en dan met name op vijf punten:

  • 1500 meter groene buffer: De groene buffer voldoet niet overal aan de door Wassenaar gewenste 1500 meter en is op punten fors kleiner.
  • Verkeersontsluiting: Er zijn geen bestuurlijke afspraken gemaakt over de verkeersafwikkeling, met de kans dat dit extra sluipverkeer gaat opleveren voor de gemeente.
  • Ligging Unmanned Valley: Over de ligging van de Unmanned Valley zijn geen concrete afspraken gemaakt, waardoor er een kans bestaat dat deze volledig in de groene buffer terecht komt.
  • Startpunt bouw: Een tweede bronpunt voor de start van de bouw is gepland aan de zuidkant tegen Wassenaar aan.
  • Zweefvliegen: Zweefvliegen wordt per definitie uitgesloten in het plan, wat dwars tegen de moties in gaat van Wassenaar en Katwijk om zweefvliegen te laten voortbestaan op het voormalig vliegveld.

Ondanks dat de gemeenteraad onder druk gezet was om voor 1 maart in te stemmen, is besloten de stemming uit te stellen.

In de commissievergadering van 5 maart is een en ander toegelicht door de gedeputeerde, waarbij zij veelvuldig aangaf dat de vastgelegde afspraken slechts het begin zijn van vele nog te nemen beslissingen. Zij gaf aan dat als Wassenaar niet zou instemmen, er een grote kans was dat de overige partijen zonder Wassenaar zouden doorgaan. Uiteindelijk is in deze commissievergadering besloten de wensen van de raad op te schrijven en te laten onderschrijven door alle betrokken partijen. Dit zou vervolgens samen met de bestuurlijke afspraken ter stemming gebracht worden in de raadsvergadering van dinsdag 26 maart.

De coalitiepartijen waren het dinsdag 26 maart vanaf het begin van de vergadering klinkend eens dat Wassenaar zich waarschijnlijk buitenspel zou zetten met betrekking tot de verdere besluitvorming rondom Valkenburg, door niet akkoord te gaan met de bestuurlijke afspraken. Inhoudelijk hadden de coalitiepartijen in meer of mindere mate problemen met de bestuurlijke afspraken, het CDA noemde het een duivels dilemma. Het na 5 maart geproduceerde inlegvel (Toelichting op bestuurlijke afspraken UMV) veranderde weinig aan de inhoudelijke tevredenheid. Doordat duidelijk was dat de coalitiepartijen stevig op een lijn zaten werd het een weinig enerverende vergadering. Na drie kwartier was wel duidelijk wat het besluit zou gaan worden en zo geschiedde dit ook 2,5 uur later.

Gedurende de afgelopen vergaderingen over dit onderwerp was duidelijk geworden dat alle raadspartijen weinig gecharmeerd waren van de wijze waarop de bestuurlijke afspraken tot stand waren gekomen. Had de wethouder werkelijk het onderste uit de kan gehaald? Had er niet meer afstemming met de raad plaats kunnen vinden? Deze ontevredenheid leidde tot een door 4 partijen (GroenLinks, PvdA, Hart voor Wassenaar en DLW) gesteunde motie van wantrouwen tegen wethouder Wassenaar. Deze motie haalde het niet. Een andere door de coalitiepartijen ingediende motie die opriep tot het meer betrekken van de raad bij dit dossier in de toekomst, haalde het wel.

De conclusie van de avond lijkt te zijn dat geen van de partijen werkelijk tevreden is met de bestuurlijke afspraken, maar dat de dreiging om niet meer mee te mogen bepalen doorslaggevend was. Door in te stemmen met de bestuurlijke afspraken zit Wassenaar in ieder geval nog aan tafel bij de verdere besluitvorming. Nu zal moeten blijken of het daar ook haar stempel kan drukken. Met de twee moties is wethouder Wassenaar gewaarschuwd dat de raad meekijkt, maar of dit voldoende is zal de toekomst moeten wijzen.