dinsdag 02 juni 2020

P Politiek

Verkoop O&O pand: Wethouder Wassenaar wordt teruggestuurd voor een integraal plan.

Wassenaar - Behandeling van het collegebesluit tot verkoop van het O&O pand stond oorspronkelijk gepland in de gemeenteraadsvergadering op 19 maart, maar is die dag op verzoek van de raad terugverwezen naar behandeling in de commissie. Het besluit werd maandag 1 april behandeld in de commissie Fysiek Leefomgeving. Eerder verscheen op wassenaarders.nl een drieluik over dit pand, waar wij ons verwonderden over de gang van zaken. Het stuk is ook ingebracht in de raad en bleek ook gelezen door verschillende raadsleden.

Wethouder Wassenaar geeft aan dat het artikel een ‘redelijk complete beschrijving’ van de gang van zaken was. Helaas gaf hij wel aan dat de gang van zaken met de verenigingen in goede harmonie was verlopen, totaal in tegenstelling tot onze conclusies. Noch het college, noch haar ambtenaren hebben de tussenliggende 3 weken benut om hierover een gesprek met de verenigingen aan te gaan. Het eenzijdig opzeggen van een huurcontract werd en wordt door de verenigingen niet herkend als een harmonieuze gang van zaken.

In de commissievergadering is het voorliggende verkoopvoorstel niet omarmd door de raadsleden. De commissie concludeert dat er geen helder beeld is wat er exact moet gaan komen op deze locatie. Naast een sociale woningbouwbestemming, komt nadrukkelijker een bestemming voor ‘beschermd wonen’ in beeld, waar Wassenaar ook haar bijdrage aan moet leveren vanaf 2021. Verkoop zonder een helder kader lijkt de commissie geen succesvolle strategie.

Interessant is ook dat in de vergadering bevestigd is wat wij zelf ook al geconcludeerd hadden, namelijk dat de gemeente concreet bezig is met de herontwikkeling van het van Heeckerenhuis en het gebied rond de Middelweg/Hofcampweg (Middelwegschool / Deijlercentrum). Het eerstgenoemde pand staat op de nominatie als locatie voor woningbouw, het andere gebied zou een ‘Sociaal Plein’ moeten gaan worden, waar onder andere de maatschappelijke organisaties uit het van Heeckerenhuis (WVC, SMOW, etc.) gehuisvest zouden moeten worden. Binnenkort presenteert het college hiervoor een plan aan de raad.

Over herontwikkeling van het terrein van scouting van Woesik zijn vragen gesteld, maar hierop antwoordde de wethouder tot tweemaal toe niet. Of dit gebied wel of niet op de nominatie staat tot herontwikkeling blijft dus een vraag. Wij concludeerden al dat m.b.t. het O&O pand de omgang met Wassenaarse verenigingen geen schoonheidsprijs verdient. Hetzelfde kan geconcludeerd worden bij de verkoop het van Polanenpark 105 , waar voor wijkvereniging en andere huurders nog geen alternatief voorhanden is. Zij wachten nog immer op een gesprek met de wethouder, zodat zij in het vervolg haar activiteiten voort kunnen zetten.

Gelukkig concludeert de raad dat herontwikkeling in de toekomst niet zo kan doorgaan. Zij heeft de wethouder gevraagd om een integraal beleid, waar (sociale) woningbouw, beschermd wonen en huisvesting van maatschappelijke organisaties en verenigingen integraal benaderd wordt. Dit lijkt deels een vraag om het ‘accommodatiebeleid’, waar de gemeente al een decennium zonder resultaat aan werkt. Een nieuwe roep om een integraal beleid van dit college zien we desalniettemin als een goede ontwikkeling, omdat die vraag er nog niet eerder geweest is deze raadsperiode.

De huidige gang van zaken lijkt vooral opportunistisch handelen van het college om aan de ene kant van de verkrotte vastgoedportefeuille af te komen en aan de andere kant aan prestatieafspraken met betrekking tot sociale woningbouw te voldoen. De verenigingen, en uiteindelijk alle burgers die gebruik maken van deze verenigingen, lijken de prijs te betalen. De wethouder is gevraagd geen definitief besluit tot verkoop van het O&O pand te nemen tot het integrale beleid klaar is.

Over de verspilde 1,1 miljoen euro werden wel enkele vragen gesteld, maar kwamen weinig concrete antwoorden. Dit is weinig verrassend, want zoals we al concludeerden heeft vrijwel elke partij boter op het hoofd.
Een lichtpuntje is dat wethouder Wassenaar op aanvraag van dhr. Bloemendaal beloofd heeft om voortvarend mee te werken aan het realiseren van een scoutinglocatie voor de fusie-scouting, wanneer deze haar plannen indient.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief