zondag 28 november 2021

A Algemeen

96 Wassenaarders in 2018 weer aan de slag

In de managementrapportage Werk & Inkomen over het jaar 2018 is duidelijk geworden dat 96 inwoners van Wassenaar weer een baan hebben gevonden. Ook hebben minder mensen een beroep gedaan op de participatiewet. Een opsteker voor inwoners, ondernemers en onze ambtelijke professionals, aldus wethouder Werk & Inkomen Inge Zweerts de Jong.

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De managementrapportage Werk & Inkomen, die aan de gemeenteraad is gestuurd, blijkt positieve cijfers te bevatten over het afnemende aantal inwoners dat een beroep moet doen op de Participatiewet.

In 2018 hebben 88 Wassenaarders een nieuw beroep gedaan op de Participatiewet. In het jaar daarvoor waren dit nog 140 personen die een uitkering hebben aangevraagd; een substantiële daling.
96 personen zijn in 2018 begeleid naar een reguliere baan en 58 uitkeringen zijn beëindigd omdat inwoners weer kunnen voorzien in een eigen inkomen.
Het saldo van in- en uitstroom dus heeft geleid tot een bestand dat 10% kleiner is.

De gemeente Wassenaar en de uitvoeringsorganisatie hebben het afgelopen jaar actief ingespeeld op een aantrekkende arbeidsmarkt. Dit door bijvoorbeeld diverse convenanten af te sluiten met werkgevers om leerwerktrajecten op te zetten. Anderzijds heeft een aanscherping van het Arbeidsmarktoffensief (2015-2018) en de opmaat naar de uitvoering van het Re-integratie- en Participatiebeleid (2019-2022) eveneens bijgedragen.

Wethouder Werk & Inkomen Inge Zweerts de Jong: “Het is belangrijk dat armoede (vroegtijdig) wordt gesignaleerd. Samen met maatschappelijk werk en de woningbouwcorporaties zetten wij zo snel mogelijk schuldhulpverlening in. Voor jongeren in gezinnen die het financieel zwaar hebben, heeft de gemeente extra aandacht. We willen dat ook zij kunnen meedoen op school, bij de (sport)vereniging en in het sociale leven. De beschikbare gelden worden ingezet voor de Wassenaarders die de ondersteuning het hardst nodig hebben.

Een baan zorgt voor eigenwaarde, sociale contacten, economische zelfredzaamheid en betrokkenheid bij de samenleving. In de komende periode zullen wij extra inzetten op werk, zowel met onze partners als met het bedrijfsleven. Het is van belang om mensen, ongeacht leeftijd of beperking, zo snel mogelijk op weg te helpen naar werk. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de statushouders die hier wonen, die wij via scholing, re-integratie en regionale bemiddeling op weg willen helpen naar de arbeidsmarkt. Het werkgeversservicepunt draagt zorg voor een goede samenwerking met werkgevers binnen en buiten Wassenaar. Van mensen met een bijstandsuitkering vragen we een actieve opstelling om mee te doen in onze samenleving. Het beleid is erop gericht om een eventuele armoedeval zoveel mogelijk te voorkomen. “

In Wassenaar is er dus sprake van zowel een verlaagde instroom (37% minder ten opzichte van 2017) als een bestandsreductie van ruim 9%.