maandag 02 augustus 2021

P Politiek

D66: versterking van de lokale democratie!

In het coalitieakkoord zijn de huidige coalitiepartners overeengekomen om flink in te zetten op burgerparticipatie en burgereigenaarschap. Voor de zomer wordt een eerste inhoudelijke behandeling van de nota burgerparticipatie verwacht in de raadscommissie bestuur en middelen, zoals de informatiebrief van 8 maart 2019 aan de raad toe heeft gezegd. Deze nota wordt straks zeer terecht in deze commissie behandeld, aangezien burgerparticipatie op elk niveau de manier waarop gemeente en burger met elkaar omgaan raakt.

In de bundel ‘Democratie doorgelicht’ samengesteld door Rudy Andeweg en Jacques Thomassen staat een interessante bijdrage getiteld ‘Burgerparticipatie: last of lust?’. Daarin wordt het dilemma kernachtig uiteengezet. Een democratische politiek stelsel vereist betrokkenheid en participatie van burgers bij overheidsbeslissingen over zaken die henzelf betreffen. De vraag is alleen hoeveel en hoe vaak participatie wenselijk is, hoeveel invloed er uitgeoefend zou moeten kunnen worden, en door wie. Het antwoord is afhankelijk van het gekozen perspectief.

Vanuit het democratisch systeem vormen verkiezingen en politieke vertegenwoordiging het uitgangspunt. En dat blijft ook zo. Maar voorstanders van meer participatie wijzen vaak (terecht) op het belang van burgerparticipatie voor de kwaliteit en het draagvlak voor een te nemen besluit en omdat het bij zou dragen aan een meer algemeen vertrouwen in het politiek systeem.

De laatste jaren vragen burgers steeds vaker om betrokken te worden bij initiatieven binnen hun gemeente. Een mooie ontwikkeling, mits de gemeente deze kans ook echt aangrijpt. Dialoog, elkaar actief opzoeken en het stimuleren van samenwerkingen zijn essentiële onderdelen voor burgerparticipatie. Maar hoe doet je dit precies? Met wie moet je allemaal rekening houden?

Binnenlands Bestuur gaf laatst 5 goede tips:
1. Betrek inwoners zo vroeg mogelijk in het proces
2. Manage verwachtingen
3. Denk vanuit de burger
4. Experimenteer met nieuwe vormen van participatie
5. Wees transparant en eerlijk

D66 heeft niet voor niets het initiatief genomen om tijdens deze raadsperiode vol in te zetten op burgerparticipatie, en met de inzet van de verantwoordelijke D66 wethouder Lia de Ridder gaat dit lukken.

Het komt er straks wel op aan dat de gemeente Wassenaar consequent in haar werkwijze en contact met de burger vanuit deze nieuwe benadering en houding gaat werken. Alleen dan heeft burgerparticipatie echt kans van slagen. Van de inwoners van Wassenaar vraagt dit een positieve en actieve houding ‘burgereigenaarschap’, en misschien ook een beetje geduld, want zo’n cultuurverandering gaat natuurlijk niet over één nacht ijs.