donderdag 23 september 2021

P Politiek

VVD: Het nieuwe afvalbeleid uitgelegd

Het heeft even geduurd, maar eindelijk krijgen we een nieuw afvalbeleid. Daarmee nemen we definitief afscheid van het plan om restafval niet meer huis-aan-huis in te zamelen. Een jaar geleden is de uitrol van dat plan op initiatief van de VVD gepauzeerd. Na uitvoerig onderzoek, werkbezoeken en gedegen discussie is gebleken dat brede nascheiding de beste optie is.

Landelijke doelen
Gemeentes moeten zich inspannen om de hoeveelheid restafval die nog verbrand wordt zoveel mogelijk te beperken. Concreet staat het doel voor 2020 op 100kg, en voor 2025 op 30kg. Vorig jaar werd in Wassenaar nog ruim 200kg restafval per inwoner verbrand. Daar ligt een enorme opgave, zowel bij producenten, consumenten als gemeentes. Om gemeentes de juiste kant op te duwen is per dit jaar de belasting op de verbranding van restafval verdrievoudigd en worden kunstmatig hoge tarieven betaald voor ingezameld PMD.

Stip op de horizon: brede nascheiding
Het is eigenlijk heel simpel: machines zijn stukken beter in het scheiden van PMD uit restafval dan de meeste mensen. En machines kunnen tegenwoordig méér dan alleen PMD nascheiden, dat noemen ze brede nascheiding.
Dat is overigens geen excuus om keukenafval, glas of papier bij het restafval te gooien. Schoon en droog restafval wordt veel beter nagescheiden dan kleverige smurrie. Want elke ton restafval die niet verbrand wordt scheelt voor het milieu en voor de portemonnee.
Het probleem met brede nascheiding is dat we nog tot eind 2021 vastzitten aan het contract met de huidige afvalverwerker in Twente.

Concrete maatregelen
We kiezen dus voor brede nascheiding zodra dat kan, maar terwijl we wachten kunnen we wel al een aantal no-regret maatregelen nemen. We gaan het voor inwoners makkelijker maken om hun afval gescheiden in te leveren. De belangrijkste maatregelen op een rij:
- In Wassenaar-Zuid en Rijksdorp krijgen ca. 2500 huishoudens zo snel mogelijk een PMD-minicontainer aangeboden, die elke twee weken geleegd wordt;
- Op 26 locaties met gestapelde bouw of hoogbouw, waar restafval nu met verzamelcontainers of plastic zakken wordt ingezameld, komen ondergrondse restafvalcontainers; en op 5 locaties nog extra bovengrondse PMD containers;
- Er komen in het dorp 3 extra milieuparkjes waar papier, glas en PMD ingezameld kunnen worden.

Wat gaat dat kosten?
Netto is het extra PMD inzamelen nagenoeg kostendekkend. De ondergrondse restafvalcontainers bij de hoogbouw zijn duurder dan inzameling met plastic zakken, maar dit draagt bij aan een netter straatbeeld en schonere omgeving, en is daarom de investering waard. Alle PMD containers zijn bovengronds en kunnen zodra we over zijn op brede nascheiding tegen minimale kosten weer weggehaald worden. Zo worden nu dus geen dure investeringen gedaan die bij de overgang op brede nascheiding overbodig zouden zijn, maar hebben we méér service en betere afvalscheiding.