vrijdag 25 juni 2021

R Rubrieken

Stikstofcrisis laat plan Valkenburg sidderen, bredere buffer mogelijk

De stikstofproblematiek raakt ook de locatie Valkenburg. Katwijk heeft recent toegegeven dat het bestemmingsplan voor de eerste 1500 woningen vanwege de stikstof niet op tijd kan worden afgerond! De locatie grenst aan de duinen die wettelijk worden beschermd tegen aantasting door stikstof. De Staatscommissie Remkes is bezig om oplossingen te vinden voor de stikstofproblematiek. Woningbouw lijkt belangrijker gevonden te worden dan natuur. Die benadering zal ook bij Valkenburg gaan spelen. Katwijk kiest voor deelplannen om snel met woningbouw te kunnen beginnen. Heikele discussiepunten over bufferbreedte, drones, verkeer e.d. zijn echter nog niet opgelost.

18000 projecten worden tegengehouden door nieuwe stikstofregels. Er wordt gezocht naar oplossingen voor het stikstofprobleem, terwijl het eigenlijk moet gaan om : hoe moeten die plannen worden aangepast opdat er voldoende natuur blijft bestaan, hoe zorgen wij er blijvend voor dat de biodiversiteit niet wordt aangetast? De essentiële vraag is: kan ons landje steeds meer woningen, wegen en bedrijfsbebouwing nog wel aan? Dat geldt ook voor Valkenburg. Past zo'n giga-plan op deze plek nog wel in de dichtbebouwde Randstad? De stikstofcrisis brengt de plannenmakers bij de discussie die al 15 jaar rond Valkenburg woedt: is de bouwvlek niet veel te groot, blijft er niet veel te weinig natuur/groen over? Katwijk zal het Valkenburgplan ongetwijfeld ongewijzigd proberen te handhaven. Om stikstofvermindering te verwezenlijken, zal wel gekozen worden voor verkeersmaatregelen: maximum snelheid op N206; afwaardering Katwijkseweg en nieuwe autoweg N206-Wassenaar. Voor Wassenaar overigens belangrijk aandachtspunt. De Wassenaarse raad is fel tegen die weg omdat die nog meer sluipverkeer zal opleveren.

Door het Valkenburgplan verdwijnt circa 200 ha groen en zal daarnaast de biodiversiteit in de duinen worden aangetast. Gedwongen door de stikstofproblematiek zullen er fundamentele keuzes moeten worden gemaakt. O.i. is er maar één oplossingsrichting denkbaar: inzetten op een veel kleiner bouwvlek (compacter bouwen en minder woningen). Daarmee zou ook de voortdurende discussie over de bufferbreedte in één klap kunnen worden opgelost. Er is alle kans dat de drones-industrie (testterrein in buffer en vleugeldrones met vluchtcorridor over de duinen naar de zee) vanwege de stikstofuitstoot en milieuhinder ook zal sneuvelen.
Wassenaar is planpartner van Katwijk en met haar grondgebied betrokken bij de planvorming. De kans op een ruimtelijk veel beter plan met een veel bredere buffer is veel groter geworden. Maar dan moeten B&W en de raad zich wel sterk gaan maken om bij Katwijk en provincie de bovenstaande keuzes af te dwingen.

JohnBorking/EkkoKrol/StValkenburgGroen