vrijdag 26 februari 2021

A Algemeen

Begroting 2020 Gemeente Wassenaar: Met gepast optimisme en gezond realisme

Het college van burgemeester en wethouders presenteert een structureel sluitende meerjarige begroting waarbij alle lopende uitgaven worden gedekt uit de lopende begroting. In de programmabegroting 2020 van de gemeente Wassenaar laat het college van b&w zien wat het wil bereiken in de komende periode, wat het er voor gaat doen en wat het mag kosten. De begroting is in lijn met coalitieakkoord 'Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk' en is structureel sluitend.

Financiële investeringsruimte zonder te hoeven lenen
Wethouder Hubert Schokker (Financiën): "De gemeentelijke begroting dient toekomstbesteding te blijven. De gemeente Wassenaar beschikt over een zeer ruim eigen vermogen, maar een krappe jaarlijkse exploitatie. In deze situatie kijken we voortdurend naar de beschikbare financiële ruimte om én taken uit voeren én te investeren in ons mooie dorp."

Zichtbaar investeren in de kwaliteit van ons dorp
Ook in 2020 investeert het gemeentebestuur zichtbaar in het behoud van de kwaliteit van ons mooie dorp. In het centrum van Wassenaar wordt in samenspraak met winkeliers, vastgoedeigenaren en omwonenden gewerkt om de beeldkwaliteit van 'de Winkelhaak' (van Hogendorpstraat – Luifelbaan - Langstraat) te verbeteren. Verder worden technische veiligheidsmaatregelen genomen zodat de prachtige korenmolen 'Windlust' uit 1668 ook in de toekomst toegankelijk blijft voor bezoek en gebruik. In de wijk Groot Deijleroord wordt in 2020 aan de Burmanlaan gestart met de bouw van een eigentijdse en multifunctionele gymzaal. De bekende strandpost van de Wassenaarse Reddingsbrigade zal geheel worden vernieuwd zodat onze reddingsprofessionals voor de toekomst goed gehuisvest zijn om zo hun belangrijke veiligheidstaken te kunnen uitoefenen. In en rondom het Havengebied wordt de nodige aandacht besteed aan achterstallig en noodzakelijk onderhoud. Verder wordt het veiliger fietsen op De Starrenburglaan waar infrastructurele maatregelen worden genomen. In Oostdorp aan de Dr. Mansveltkade worden in 2020 de voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuwe multifunctionele sporthal voor Wassenaar.

Financierbaarheid nieuwe taken uitdaging
De financierbaarheid van (nieuwe) gemeentelijke taken blijft een uitdaging. In heel Nederland krijgen gemeenten een extra geldbedrag van het Rijk om hun wettelijke taken uit te voeren. Een gedeelte van dat geld komt uit het Gemeentefonds. De totale omvang van dat fonds is gekoppeld aan de uitgaven van de Rijksoverheid, volgens het 'trap op, trap af'-principe. Dat wil zeggen dat als de 'netto rijksuitgaven' groeien, gemeenten ook meer te besteden hebben. Geeft de Rijksoverheid in een jaar minder uit dan verwacht, dan krimpt het budget van gemeenten hierdoor mee.

Ook is het financieel inpassen van taken die het Rijk naar gemeenten heeft overgeheveld niet altijd mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij jeugdzorg. De uitgaven aan het sociaal domein zijn sinds 2014 gestegen van 27,9% tot 34,7% van de totale uitgaven van de gemeente. In absolute getallen gaat het in deze periode om een stijging van ruim € 6 miljoen. De extra uitkering uit het gemeentefonds voor het sociaal domein is in die periode gestegen met € 5 miljoen en heeft deze hogere uitgaven slechts gedeeltelijk gecompenseerd. Ook wordt soms het heffen van specifieke belastingen afgeschaft die ten goede kwamen aan de gemeentelijke begroting, zoals de precario op leidingen waardoor de structurele inkomsten voor de gemeente Wassenaar van 2022 met circa € 1,8 miljoen dalen.

Kroonbenoemde burgemeester & programma Wassenaar 2030
Met de benoeming van de kroonbenoemde burgemeester, Leendert de Lange, is het 'collegeteam' weer compleet en kan door de gemeenteraad en het college van b&w verder worden ingezet op het duurzaam versterken van de 'realisatiekracht' van de gemeente om zo onze wettelijke taken, maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities te verwezenlijken. In het programma Wassenaar 2030, worden de belangrijkste inhoudelijke opgaven in samenhang geadresseerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het raadsbesluit 'versterken realisatiekracht gemeente Wassenaar' van 18 juni 2019. In het programma Wassenaar 2030 gaat het college van b&w samen met de gemeenteraad en onze inwoners in dialoog om te komen tot een toekomstvisie voor 2030.

College van burgemeester en wethouders over het programma Wassenaar 2030: "Wij werken met elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en iedereen meedoet."

Met gepast optimisme en gezond realisme presenteert het college de Begroting 2020.
Om onze specifieke Wassenaarse ambities waar te kunnen maken en de voorzieningen voor al onze inwoners op pijl te houden ontkomen we er niet aan om een hogere bijdrage te vragen. Gelet op de CBS cijfers gaat het financieel gemiddeld goed met onze inwoners. Zeker in vergelijking met landelijke cijfers. Toch blijft het natuurlijk van belang dat we ook rekening houden met velen van onze inwoners die het financieel minder hebben getroffen. Want met elkaar, jong en oud, dragen we de verantwoordelijkheid voor de toekomst van ons mooie dorp.

Zie ook www.wassenaar.nl voor achtergronden en infographics.

Raadsvergadering Begroting 2020
De behandeling van de begroting 2020 door de gemeenteraad vindt plaats op woensdag 30 oktober 2019 in de raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22. De vergadering start om 14.00 uur. U kunt deze live volgen via de gemeentelijke website www.wassenaar.nl

Begroting Wassenaar 2020 infographic