woensdag 23 juni 2021

P Politiek

Lokaal Wassenaar: Begroting kent uitdagingen

De begroting 2020 geeft duidelijk aan wat er komende jaren wordt gedaan om Wassenaar een fijn dorp te houden. Lokaal Wassenaar heeft voor de begroting 2020 gestemd.

Er ligt een goed plan voor de onderwijshuisvesting en behoud van onze cultuurgoederen, groen, culturele aanbod en gevarieerde middenstand. Voor de realisatie hiervan heeft Wassenaar een groot netwerk van mensen die zich voor Wassenaar willen inzetten.

Hoe de schaarse financiële middelen in te zetten in de huidige tijd van decentralisatie blijft lastig voor veel gemeenten. Wassenaar verkeert door haar riante vermogenspositie nog in een luxe positie. Het was niet eenvoudig om de begroting sluitend krijgen door hogere kosten voortkomend uit door het rijk gemaakte cao afspraken en het door een besluit van de rijksoverheid wegvallen van bijna 2 miljoen aan precario-inkomsten. Bezuinigingen en een lastenverhoging zijn noodzakelijk.

De kostenstijging van de jeugdzorg is zorgelijk, waarbij de rijksoverheid slechts ten dele haar verantwoordelijkheid neemt. De wethouder zal zeer actief op preventie moeten sturen om de kosten beheersbaar te houden.
Voor onderhoud wegen is op termijn te weinig geld beschikbaar, dat volgen we kritisch. We hebben de grootste biodiversiteit van Nederland en willen dat zo houden. De voorgestelde bezuiniging op het groen, de ziel van Wassenaar, is zeker gezien de achterstanden onwenselijk. Bij Valkenburg dient Wassenaar veel actiever te zijn bij de invulling van de groene zone.

Lokaal Wassenaar is verheugd over komst van de nieuwe gymzaal, sporthal en strandpost en verbeteringen in het centrum. Daarnaast zullen minimaal 50 nieuwe woningen moeten worden gerealiseerd, ondanks het stikstof arrest.
Aandacht is vereist om zeker te stellen dat iedereen kan meedoen. Ook een rijk dorp als Wassenaar kent armoede en kwetsbaren, Aangezien het om mensen gaat vraagt dit inzet en niet alleen een discussie over geld. Een gezonde en optimale werkorganisatie met Voorschoten is essentieel voor Wassenaar. Het aantal vacatures is al lang zorgwekkend.

De belangrijkste inkomstenbron is de gemeentefonds-uitkering. De rijksoverheid gaat de berekening wijzigen waardoor Wassenaar waarschijnlijk minder geld krijgt. Om een sluitende begroting te krijgen moeten er extra inkomsten komen. De keuze is beperkt, een verhoging van de OZB lijkt dus onvermijdelijk om ons voorzieningen niveau te handhaven en de plannen te realiseren. Door het verdwijnen van de precario heffing zullen de nutsbedrijven de kostentoename voor de Wassenaarders overigens (deels) gaan compenseren.

Medio 2020 evalueren we of afstel of uitstel van de OZB verhoging mogelijk is.

Fractie Lokaal Wassenaar