Ga naar hoofdinhoud

“Geen extra woningen op vliegveld Valkenburg vanwege negatieve gevolgen voor natuur, milieu, verkeer en tempo ontwikkeling”

4 maart 20203 minute read

Wethouder Kees Wassenaar (Ruimtelijke Ontwikkeling) sprak woensdag 4 maart, namens de gemeente Wassenaar, in bij Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daar uitte hij zijn zorgen over de wens van de gemeente Katwijk om 600 extra woningen te bouwen op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Met deze wens breekt Katwijk met de Bestuurlijke Afspraken UMV uit 2018 tussen Katwijk, RVB, Provincie Zuid-Holland en gemeente Wassenaar.

Wethouder Wassenaar gaf hij aan dat de Bestuurlijke Afspraken UMV uit 2018 nog steeds het uitgangspunt moeten zijn voor de ontwikkeling van Vliegkamp Valkenburg. Hij gaf aan dat Wassenaar eventuele verhoging van het aantal woningen op Valkenburg beschouwt als een ernstige inbreuk op deze Bestuurlijke Afspraken, die nog geen jaar geleden door alle vier de partijen bekrachtigd zijn: ‘Als Wassenaar onderstrepen wij het belang van woningbouw. Maar wij spreken ons uit tegen het bouwen van 600 extra woningen, feitelijk bedoeld om de grondexploitatie te laten sluiten. De negatieve impact van meer dan de overeengekomen 5.000 woningen op de ruimte voor de natuur en de kwaliteit van de leefomgeving is naar onze mening te groot. Bovendien leidt noodzakelijk onderzoek naar de uitbreiding van het aantal woningen, al dan niet door verdichting, opnieuw tot aanzienlijke vertraging. Ons inziens kan binnen de huidige afspraak van 5000 woningen ook sociaal en voor het middensegment worden gebouwd, zoals Katwijk wenst.’

Meer woningen niet bespreekbaar
De wethouder gaf aan dat wanneer toch mocht worden besloten om het uitbreiden van het aantal woningen te onderzoeken, Wassenaar de nadrukkelijke voorwaarde stelt dat het onderzoek uitgaat van maximaal 600 woningen extra. ‘Meer woningen is voor ons in geen geval bespreekbaar. Ook de situering van extra woningen zou aan de noordgrens en zo dicht mogelijk bij de OV-verbinding moeten zijn. Daarbij moet de begrenzing van de Groene Zone, zoals vastgelegd in de Bestuurlijke Afspraken, worden gerespecteerd. Bovendien moet er worden aangetoond dat er geen negatieve gevolgen zijn voor natuur en milieu, in het bijzonder ten aanzien van stikstofdepositie, en dat de gevolgen voor de verkeersafwikkeling niet zullen leiden tot overvolle ontsluitingswegen en toename van sluipverkeer over de Provinciale Weg N441.’

Groene Zone: laatste open plek tussen strand en Groene Hart
Wassenaar hecht zeer veel waarde aan de kwaliteit van de leefomgeving en ruimte voor de natuur. De Groene Verbindingszone tussen Katwijk en Wassenaar is de laatste open plek die het strand nog met het Groene Hart verbindt. Het bouwen van extra woningen heeft negatieve gevolgen voor die Groene Zone en de achterliggende duinen. Dit gevoelige Natura-2000-gebied maakt deel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen en Duin Horst & Weide. Deze groene achtertuin van de Randstad is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de leefomgeving in de regio.

Tags

Locatie ValkenburgProvinciale StatenWassenaarWethouderWoningbouw
Back To Top