Ga naar hoofdinhoud

PvdA: extra geld voor opvang effecten Corona

28 oktober 20202 minute read

Afgelopen dinsdag sprak de gemeenteraad over de begroting van Wassenaar in 2021. Het College presenteerde een, op papier, sluitende meerjarenbegroting. Positief daarin was de overzichtelijke wijze waarop deze is gepresenteerd. Dat was in het verleden nog wel eens anders. Zo staan er investeringen opgenomen die op een breed draagvlak onder de Wassenaarse bevolking mogen rekenen. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om veiligheid, zoals het onderhoud aan bruggen en wegen, of een goed voorzieningenniveau, zoals een nieuwe sporthal en een representatieve uitstraling door een opknapbeurt van ons mooie centrum, waarin de gemeente het voortouw neemt.

Toch plaatst de PvdA ook enkele kanttekeningen. Zo is al jaren bekend dat de kosten voor de jeugdzorg stevig toenemen. Ook zal de ingrijpende reorganisatie van het ambtenarenapparaat, doordat de ambtenaren die nu voor Wassenaar én Voorschoten werken worden gescheiden en weer bij de gemeenten worden ondergebracht, een grotere impact gaan krijgen dan op dit moment is begroot.

Ook weten we, uit eerdere ervaringen met economische crises, dat de financiële gevolgen van de Coronapandemie pas volgend jaar echt zichtbaar gaan worden. De 20.000 euro die nu voor 2021 staat gereserveerd acht de PvdA volstrekt onvoldoende. Om te voorkomen dat Wassenaarders in de armoede zullen vervallen dient er extra geld te worden gereserveerd door in de begroting de algemene reserve hiervoor in te zetten. En, tot tevredenheid van de PvdA fractie, stemde de Raad deze week in met een amendement om de extra kosten hiervan te dekken uit de algemene reserve.

PvdA raadslid Jan van Noort: “Ondanks onze kritische noten hebben we voor de begroting gestemd. Er zijn nog veel onzekerheden maar gelukkig is Wassenaar nog steeds een gemeente die er financieel goed voorstaat. De reserves geven een solide basis om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen. Wel vind ik dat die scherper in de begroting een plek hadden moeten krijgen. Ik ben in ieder geval blij met de onderkenning dat de effecten van de Coronacrisis en de reorganisatie van het ambtenarenapparaat worden opgevangen vanuit de algemene reserve. Daar hebben we namelijk het ‘reservepotje’ voor opgebouwd: uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke financiering. Daarbij vindt de PvdA het belangrijk dat deze kosten niet elders worden gecompenseerd door andere, eerder door de Raad als noodzakelijk aangemerkte, uitgaven te schrappen. Op ons aandringen wordt ook de inclusieagenda (toegankelijkheid voor mensen met een beperking) in januari besproken en daar moet echt meer aandacht voor komen”.

 

 

 

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top