Skip to content

Gezocht nieuwe leden voor de Cliëntenraad Wassenaar

3 november 20202 minute read

De Cliëntenraad Werk en Inkomen is een onafhankelijke organisatie, die opkomt voor mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering en mensen met een laag inkomen. Ook geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de uitvoering van de afspraken en regels. Het gaat dan bijvoorbeeld over de Participatiewet, inkomensbeleid, re-integratie en minimabeleid.

De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de leiding van de afdeling Werk en Inkomen, de Adviesraad Sociaal Domein en de wethouder. Er wordt dan gesproken over ervaringen van cliënten in hun contacten met de gemeente op het gebied van Werk en Inkomen. Bij voorbeeld over de uitvoering en de aanpak van bepaalde zaken in het algemeen.

De Cliëntenraad behandelt geen persoonlijke klachten, maar hij kan wel klachten en ervaringen verzamelen en aankaarten bij de gemeente.

De Cliëntenraad bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven leden, bij voorkeur mensen die een uitkering ontvangen. Daarnaast zitten er ook mensen in die vanuit hun (vrijwilligers)werk of hobby veel te maken hebben met de Participatiewet, of in het sociaal domein geïnteresseerd zijn.

De Cliëntenraad komt ongeveer iedere twee maanden bij elkaar en praat dan over alle zaken op het gebied van het beleid en de uitvoering van de regelingen. De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van 4 jaar en ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vrijwilligersvergoeding.

Twee vacatures
De Cliëntenraad Wassenaar heeft momenteel twee vacatures en is op zoek op zoek naar nieuwe leden die kritisch mee willen denken met alle plannen en zaken die ter tafel komen. Als je meedenken belangrijk vindt en meer van het werk van de Cliëntenraad wil weten, neem dan contact met ons op. Dat kan bij voorkeur via de e-mail clientenraad@wassenaar.nl of telefonisch via 06 – 42 83 47 51.

Tags

ClientenraadGemeenteVacaturesWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top