Ga naar hoofdinhoud

D66: Woonvisie 2021-2025 gereed!

26 november 20202 minute read

Wassenaarse Woonvisie 2021-2025 wordt zes weken ter inzage gelegd voor inspraak. De gemeentelijke locaties voormalige Den Deijlschool, Gemeentewerf en Kerkehout worden in ontwikkeling genomen. In het voorjaar 2021 worden de mogelijkheden voor de Gemeentewerf en Kerkehout voorgelegd aan de raad. Om aan de vraag te voldoen wordt een verdeling aangehouden van 25% sociale bouw, 50% middeldure huur- en koopwoningen en de overige 25% is voor duurdere woningen.

De raad heeft dinsdag de Woonvisie vastgesteld voor inspraak, zodat inwoners en overige belanghebbenden zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigers van belangengroepen hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. Vervolgens zal dan de raad het document daarna definitief vaststellen. 

Door de beperkingen van het coronavirus is niet de gebruikelijke weg van de voorbereiding bij het opstellen van een belangrijk beleidsdocument, zoals uitgebreid informatie verzamelen vooraf, gevolgd kunnen worden. Daarom is gekozen voor deze inspraakprocedure achteraf. De fractie van D66 is daar blij mee. Raad en college kiezen voor meer “Grip op wonen” – zoals de titel ook zegt. Naast de kaders voor toekomstige woningbouw gaat er ook meer gemonitord worden, zodat het beleid ook bijgestuurd kan worden. Dat is nieuw. De nu al op het internet beschikbare monitor “Lokale Monitor Wonen” van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is een voorbeeld van zo’n monitor.

Voor de locatie Den Deijlschool is in dezelfde raad al een eerste start gemaakt met het herontwikkelingstraject, waarbij de focus ligt op middeldure huur en middeldure koopwoningen. Het uitganspunt is te komen tot levensloopbestendige woningen tevens duurzaam en aardgasvrij. In het voorjaar 2021 komt de eerste informatie over dit ontwikkeltraject in een startnotie naar de raad. Dan wordt ook duidelijk wat de mogelijkheden in de markt zijn en hoe het keuzetraject verder zal worden doorlopen.

Gelijktijdig worden voor de andere twee gemeentelijke locaties Gemeentewerf en Kerkehout ontwikkelscenario’s voorbereid. De D66 fractie kijkt uit naar de mogelijkheden die hieruit gaan komen; als De Paauw als bestuurscentrum mogelijk zou worden, wat zijn dan de mogelijkheden voor het gemeentekantoor als locatie voor huisvesting? Wat te doen met de overige ruimte op het terrein van de gemeentewerf? Ook komen dan de vragen weer op tafel over bouwen voor doelgroepen, zoals bijvoorbeeld voor ouderen en voor beschut wonen. En hoe verhouden deze vragen zich tot de locatie Kerkehout?

Nog heel veel te doen. Er is nu een begin gemaakt met de realisatie van de bouwopgave voor Wassenaar. En deze start steunen wij van harte.

D66 fractie.

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top