Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: Netwerk Acute Zorg Regio West

Maatregelen om acute zorg in regio West te kunnen waarborgen

23 december 20203 minute read

Het aantal COVID-patiënten blijft stijgen. Vandaag nam minister Van Ark het besluit om landelijk alle niet-urgente zorg af te schalen om personeel vrij te spelen in de rest van de zorg. Het gaat om zorg die niet binnen zes weken noodzakelijk is. De ziekenhuizen in regio West waren al opgeschaald met het aantal bedden voor COVID-patiënten. De piek in de ziekenhuisbezetting wordt naar verwachting in de eerste week van januari
bereikt. Er zijn met directe ingang extra maatregelen nodig om de acute zorg in de komende tijd te kunnen waarborgen.

Door de al langere tijd durende opschaling van de COVID-zorg is het zorgpersoneel overbelast. Een gevolg hiervan is een hoog ziekteverzuim onder het personeel. Daarnaast is het in de kerstperiode altijd een extra uitdaging om de roosters rond te krijgen, waardoor de druk nog verder toe neemt. Al deze omstandigheden maken dat extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Extra maatregelen
Er zijn extra maatregelen noodzakelijk om de acute en kritiek planbare zorg in de komende weken te kunnen waarborgen. Ook voor regio West betekent dit dat de IC-capaciteit en de verpleegbedden in de ziekenhuizen nog verder wordt opgeschaald voor de zorg van COVIDpatiënten. Dit vraagt om extra inzet van personeel. Daarom wordt de planbare reguliere zorg de komende weken stopgezet totdat de druk op de COVID-zorg gaat afnemen. Het gaat om
zorg die niet perse binnen zes weken nodig is en die zonder risico op gezondheidsschade kan worden uitgesteld. Dit geldt voor zowel de ziekenhuizen als de zelfstandige behandelcentra. De behandelend arts bekijkt altijd zorgvuldig of de zorg verantwoord kan worden uitgesteld. De acute zorg en kritiek planbare zorg, waaronder oncologische zorg, gaan gewoon door. Ook de poliklinische zorg gaat door.

Om zoveel mogelijk ruimte te houden voor de toestroom van COVID-patiënten worden er naast overplaatsingen buiten de regio, ook weer patiënten overgeplaatst naar Duitsland. De druk in de ziekenhuizen is in heel Nederland inmiddels erg hoog.

Veilige zorg
Door het nemen van deze maatregelen hoopt het ROAZ regio West de zorg veilig en voor iedereen die acute zorg nodig heeft, toegankelijk te houden. De ziekenhuizen informeren zelf hun patiënten over de voorgenomen maatregelen en wat dit betekent voor hun afspraak of
behandeling. Patiënten kunnen ook de website van hun ziekenhuis in de gaten houden.

Over ROAZ regio West
Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West, bestaat uit de verschillende ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen(posten), GGZ, VVT-instellingen en GHOR/GGD uit de regio West van ZuidHolland. De regio omvat zowel Hollands Midden als Haaglanden. In het ROAZ maken aanbieders van  acute zorg in regionaal verband afspraken over organisatie, samenwerking en verbetering van de acute zorg. Het LUMC is voorzitter van het ROAZ en daarmee verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de organisatie van de acute zorg en de afstemming met alle partners. Gedurende de
huidige coronacrisis vindt dagelijks afstemming plaats tussen de voorzitter van de ROAZ en de twee Directeuren Publieke Gezondheid van Haaglanden en Hollands Midden, die in deze crisis van de minister van VWS een bijzondere verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de organisatie van de
gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen. Ook is er een periodiek overleg tussen partners uit de regio onderling: zoals bijvoorbeeld de ziekenhuizen met elkaar, of vvt-instellingen met elkaar, maar ook tussen regiopartners in de keten.

Tags

Acute zorgCovid-19CovidpatiëntenNetwerk Acute Zorg Regio WestROAZ
Gerelateerde artikelen
Back To Top