woensdag 27 oktober 2021

N Nieuws

Gemeente Wassenaar: Géén 600 extra woningen op locatie Valkenburg

De gemeente Wassenaar is geen voorstander van het verhogen van het woningbouwprogramma op locatie Valkenburg. Dat schrijft het College van B&W in een brief aan de gemeenteraad van Wassenaar. Hiermee reageert het College op het aanbod van buurgemeente Katwijk om 600 woningen extra te bouwen op locatie Valkenburg en is dus van mening dat het bouwen van 600 extra woningen geen goed idee is. 

Het College is van mening dat het ophogen van het woningbouwprogramma met 600 woningen een verhoogde verkeerdruk op de geplande ontsluitingswegen van Valkenburg en kan gevolgen hebben voor de stikstofdepositie. Toch toont het College bereidheid om mee te werken aan een onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van het toevoegen van extra woningen, doch pas als de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn, zo staat in de brief aan de gemeenteraad, waarin ook staat dat ’een aanpassing van het afgesproken programma altijd opnieuw moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.'

Het College onderstreept in de brief dat de eerder gemaakte afspraken over de groene bufferzone tussen Wassenaar en het nieuwe dorp moeten worden gerespecteerd, dat de duurste woningen bij die grens moeten komen te staan en dat alle partijen hun best moeten blijven doen om de hoeveelheid verkeer op de Wassenaarseweg (N441) terug te dringen. 

In de brief stipt het College aan dat met betrokken partijen met betrekking tot Locatie Valkenburg was afgesproken om niet de publiciteit te zoeken zolang de onderhandelingen nog gaande zouden zijn maar zich genoodzaakt zag om de gemeenteraad een actuele stand van zaken te geven. 'Een aantal partijen heeft gemeend in interviews, met brieven en andere publicaties toch de publiciteit te moeten zoeken.' Daarbij wordt met zoveel woorden ondermeer naar buurgemeente Katwijk gewezen met een interview van wethouder Mostert met het NRC

Het ultimatum van minister Stientje van Veldhoven (D66) aan de gemeente Katwijk om tot een akkoord te komen met het Rijksvastgoedbedrijf zou afgelopen maandag aflopen. Een akkoord is er echter nog altijd niet en daarom krijgen de partijen nog tot morgen (donderdag) de tijd om overeenstemming te bereiken. 

Uit het antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van een Provinciale Statenlid Karima Bouchtaoui (VVD) blijkt dat de provincie Zuid-Holland geen meerwaarde ziet in het opleggen van een aanwijzing aan de gemeente Katwijk om snel te beginnen met woningbouw. Een inpassingsplan en/of een gemeentelijke grenscorrectie (lees: locatie Valkenburg toevoegen aan de gemeente Leiden) liggen wél als opties op tafel als de woningbouw niet snel genoeg begint.