vrijdag 23 april 2021

P Politiek

Orwells roman ‘1984’ wordt zelfs in liberaal Wassenaar werkelijkheid.

De uit Amerika overgewaaide tirannieke politieke correctheid heeft onze Wassenaarse gemeenteraad in zijn greep gekregen. Gestreefd wordt naar een uniformiteit van denken en gedrag. Men tolereert daarbij geen tegenspraak. Het is totalitair en een regelrechte bedreiging van het vrije woord. Precies waar George Orwell in zijn roman “1984” voor gewaarschuwd heeft.

Inmiddels is het dus ook in Wassenaar not-done om het beestje bij de naam noemen. Zo mag men in Wassenaar niet spreken over de mislukte werkorganisatie WODV want daar werken allemaal zeer competente en hardwerkende mensen. Dat willen wij als DLW best wel geloven maar feit blijft dat de WODV bestuurlijk een totale mislukking is en dat het stellen van doelen met een Strategische Agenda 2030 geen organisatie op orde kan brengen. 

Chemsky zei ooit (vrij vertaald); ‘de slimste manier om mensen passief en gehoorzaam te houden is hen te beperken in wat zij mogen zeggen’

We zijn 8 onderzoeken verder maar de door waarnemend burgemeester Aptroot met veel bombarie aangekondigde afslanking van 28 naar 11 leidinggevenden is al stiekem een stille dood gestorven. Inmiddels moet de werkorganisatie WODV op basis van een Strategische Agenda 2030, feitelijk niets anders dan een slap aftreksel van het coalitieprogramma, omgevormd worden naar een matrixorganisatie, met een externe procesbegeleider. Dat Voorschoten naar de Leidse regio kijkt, is geen issue.

DLW wil dat er een takendiscussie komt; Wat moeten wij doen, wat willen wij doen en wat kunnen wij doen. Vervolgens bepaal je wie dat moet doen en hoe. Een Strategische Agenda maakt geen competente organisatie.

De gemeentesecretaris krijgt weer een eigen hofhouding met 6 strategische adviseurs. De afstand tussen bestuur en organisatie zou daardoor verkleinen. Iedereen kent de nadelen van een matrixorganisatie:

  • Deelnemers raken verward door conflicterende belangen.
  • Functionele leidinggevenden hebben andere prioriteiten en belangen dan de projectleiders.
  • Er gaat veel tijd verloren met rapporteren naar boven toe.
  • Matrixorganisaties zijn moeilijk te managen
  • Politieke vaardigheden zijn belangrijker dan technische vaardigheden
  • Medewerkers worden zwaarder belast
  • George Orwells roman ‘1984’ was nog fictie, in Wassenaar is het werkelijkheid. Interessant is in dit verband de stammenwijsheid van de Dakota indianen “Als je ontdekt dat je op een dood paard rijdt, dan is de beste strategie af te stappen”.

Er zijn veel mogelijkheden ome organisatorische problemen nog groter te maken. Een ervan is populair bij de overheid ; “Geef het dode paard een hogere positie en zet nieuwe paarden in”

Een ander punt is de nieuwe Gedragscode Politieke Ambtsdragers.

In maart wordt de raad een nieuwe Gedragscode voorgelegd. Indien dat voorstel aangenomen wordt dan kan een raadslid voortaan worden aangesproken op wat hij in de raad zegt. Een politiek debat kan dan niet meer gevoerd worden. Sancties zijn zelfs mogelijk zonder dat er kaders bestaan of er een bezwaar en beroep mogelijk is en last but not least; het is in strijd met de Gemeentewet.

Men tolereert geen commentaar meer op college- of raadsleden. Het is totalitair en een regelrechte bedreiging van het vrije woord. Precies waar George Orwell in zijn roman “1984” voor gewaarschuwd heeft.

De leden van een oppositiepartij kennen het spel maar al te goed, meer censuur en “op eieren lopen” . Coalitieleden zullen geen gevaar lopen, de meeste stemmen gelden immers.

De Gedragscode zegt onder andere het volgende;

“De politieke ambtsdrager is aanspreekbaar op de naleving van deze gedragscode”. (art 1.45)
“Politieke ambtsdragers onthouden zich in woord, gebaar en geschrift van commentaar op individuele ambtenaren, leden van het college en collega raads- en commissieleden. Dit geldt tijdens raads-, commissie-, en collegevergaderingen en in het openbaar, de sociale en lokale media daaronder begrepen”.(art 9.5)
“Als is komen vast te staan dat de gedragscode door een politieke ambtsdrager is geschonden, kan dat leiden tot één van de volgende sancties:
- aanspreken van de politieke ambtsdrager

- publiek excuus van de politieke ambtsdrager

- afkeuring door partijen

- ontnemen van een bijkomende functie die de politieke ambtsdrager

vervult en waarbij hij of zij door de raad of het college is benoemd

- het niet mogen deelnemen aan door de raad of het college

georganiseerde activiteiten

- tijdelijk weigeren toegang tot het raadhuis en de vergaderingen” (art 10.10.)

De Gemeentewet zegt echter het volgende;

“De leden van het college en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering van het college hebben gezegd of aan het college schriftelijk hebben overgelegd.” (art.57).
“Hij (de voorzitter!) kan de raad voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.” (art.26 lid 3)

Tja……

www.democratischeliberalen.nl