dinsdag 19 oktober 2021

N Nieuws

Bestuurders tekenen voor woningbouw op Valkenburg

De ontwikkeling van locatie Valkenburg is weer een stap dichterbij. Gisterochtend werden daartoe gemaakte bestuurlijke afspraken getekend door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk, de gemeente Wassenaar en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nieuwe gemaakte afspraken, die vooral gaan over woningbouw, zijn het gevolg van politieke druk vanuit Den Haag. Eind januari stelde minister van Wonen Stientje van Veldhoven (D66) de gemeente Katwijk een ‘ultimatum’ om snel aan de slag te gaan met de woningbouw op projectlocatie Valkenburg.

Met het nu getekende akkoord worden de in december 2018 gemaakte afspraken bevestigd en ten aanzien van de woningbouw aangepast en aangevuld. De afspraken uit 2018 voorzagen in de bouw van maximaal 5000 woningen, een test- en ontwikkelcentrum voor drones, een groene zone en ruimte voor recreatie. Vanwege het eerder uitblijven van een overeenkomst tussen de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf over de uitvoering van de gemaakte afspraken was vertraging ontstaan, die met het nu getekende akkoord weggenomen moet worden.

De ondertekenaars achter de bestuurstafel in de persoon van minister Raymond Knops, wethouder Gerard Mostert (Katwijk), gedeputeerde Anne Koning van Zuid-Holland en wethouder Kees Wassenaar zijn het nu eens geworden over de bouw van minstens 5000 woningen, waarbij de mogelijkheid van het toevoegen van 600 extra woningen wordt onderzocht.

Minister Raymond Knops (CDA), met het Rijksvastgoedbedrijf in zijn portefeuille, verklaarde voorafgaand aan de ondertekening dat de partijen ‘lang met elkaar hebben gesproken’ maar sprak van ‘goed nieuws’. “We zetten rijksgronden in voor de realisatie van woningen waar zo veel behoefte aan is.” De minister gaf verder aan dat, mede vanwege de stikstofregelgeving, geen sprake is van het realiseren van 10.000 woningen op locatie Valkenburg. Hij overhandigde een miniatuur-verkeerstoren aan de mede-ondertekenaars als landmark-symbool voor locatie Valkenburg (zie foto hieronder).

overhandigingminiatuurWassenaar

'Niet tevreden'

De Katwijkse wethouder Gerard Mostert (ChristenUnie) gaat aan de slag met het uitwerken van de mogelijkheid om 600 extra betaalbare woningen te bouwen op locatie Valkenburg. “Wij hebben ons sterk gemaakt voor extra woningen voor de middeninkomens. Voor de hele regio is het goed nieuws dat we de overeenkomst hebben getekend voor betaalbare woningbouw.” Wethouder Kees Wassenaar (Ruimtelijke ontwikkeling, VVD) had daar tegengestelde gedachten bij. Hij verklaarde ‘niet tevreden’ te zijn met de mogelijkheid van 600 extra woningen in het gebied maar vond de uitkomst van de onderhandeling 'wel reëel'. 

ondertekeningWassenaarafsprakenwoningbouwmrt2020

Afgelopen woensdag nam Kees Wassenaar ook al stelling hiertegen toen hij insprak bij Provinciale Staten van Zuid-Holland over dit onderwerp. “Voor Wassenaar is het van wezenlijk belang dat in het onderzoek naar de 600 extra woningen tegemoet wordt gekomen aan onze zorgen over de gevolgen van deze 600 extra woningen voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de verkeersafwikkeling, milieu en natuur inclusief de stikstofdepositie.” 

Gedeputeerde van Zuid-Holland Anne Koning (PvdA) had ook oog voor ruimte voor natuur en water maar was toch vooral blij met de minimaal geplande 5000 woningen waarmee ‘een belangrijke bijdrage’ wordt geleverd aan het oplossen van het woningtekort in de regio. Ze vulde aan dat de gemeente Leiden in de komende jaren aan de slag gaat met een ‘binnenstedelijke opgave’ voor wat betreft woningbouw, waarbij de Oostvlietpolder vooralsnog niet in beeld is voor woningbouw.

Het onderzoek naar de toevoeging van 600 extra woningen moet in december van dit jaar worden afgerond. Maandag 16 maart a.s. bespreekt de commissie Fysieke Leefomgeving de Nota van Uitgangspunten Groene Zone. 

Bijschrift foto ondertekening: Vlnr: wethouder Gerard Mostert (Katwijk, minster Raymond Knops, Gedeputeerde Anne Koning, wethouder Kees Wassenaar.