dinsdag 11 mei 2021

P Politiek

DLW roept het college op om in actie te komen

Het college liet onlangs weten bezig te zijn met een pakket aan maatregelen om de ondernemers in Wassenaar te steunen die qua landelijke steunmaatregelen onvoldoende hulp krijgen of zelfs tussen wal en schip dreigen te vallen. DLW roept ons college op om dit pakket aan maatregelen NU bekend te maken.

Indien dat gemeentelijk steunpakket er komt en het Rijk alsnog zelf een afdoende maatregel presenteert dan kan de gemeentelijke steun met terugwerkende kracht vervallen.

Inmiddels is er een eerste slachtoffer gevallen. Modehuis Bins moest na 123 jaar aanwezig te zijn geweest in Wassenaar de afgelopen week het bijltje er bij neergooien. Mogelijk is de oorzaak niet uitsluitend de Corona crisis maar het toont wel aan dat er wat moet gebeuren vanuit de gemeente Wassenaar

Recent ontving het college (en raad) een noodkreet van de exploitanten op en rond het strand op de Wassenaarse Slag. Er zijn meer schrijnende situaties waarbij de inkomsten wegvallen maar waarbij de gemeente wel aanslagen of legeskosten oplegt zoals huur, ozb of precariorechten.

DLW wil graag dat de brief ter behandeling komt in de commissie en de gemeenteraad om te komen tot een algemene bespreking van wat de gemeente kan doen om de leefbaarheid van ons mooie dorp in stand te houden.

DLW verzoekt het college in kaart te brengen welke problemen er in Wassenaar zijn ontstaan of mogelijk gaan ontstaan en of door kwijtschelding naast eventuele extra financiële steun (ondersteuning en leningen) er problemen kunnen worden opgelost. Daarvoor willen wij omgaand een ruime voorziening instellen. Wij denken aan een bedrag van vooralsnog 3 miljoen.

Voor wat betreft de strandexploitanten; deze zitten als seizoens-exploitanten in een extra lastige situatie. Door de veiligheidsmaatregelen, als gevolg van de coronacrisis, hebben deze ondernemers nu wel een heel kort seizoen.

Normaliter wordt in februari op- en in oktober afgebouwd. Dat brengt de nodige kosten met zich mee die met een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan vermeden kunnen worden. Naast lastenverlichting en steun zal DLW het college vragen om de mogelijkheid te bieden, om kosten te drukken, om de strandpaviljoens deze winter te laten staan.

Zij hadden in januari geen personeel en hebben nu geen omzet. Toch komen zij (nog?) niet in aanmerking voor enige steun. Voor de kioskhouders en de parkeerplaatsexploitanten geldt dat eveneens.

DLW vraagt het gemeentebestuur te besluiten tot een eenmalige tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan. Uiteraard moet dit worden besproken met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer (verpachters aan de gemeente), maar wij verwachten van hen begrip voor deze situatie. DLW is daarnaast van mening dat de gemeente Wassenaar alle ondernemers, verenigingen, culturele voorzieningen moet steunen om deze overeind te houden mede in het licht van behoud van werkgelegenheid.

Fractievoorzitter Ben Paulides/ Democratische Liberalen Wassenaar

www.democratischeliberalen.nl