dinsdag 11 mei 2021

N Nieuws

Concept Nota van uitgangspunten Groene Zone behandeld in gemeenteraad

De gemeenteraad van Wassenaar heeft op 20 mei de concept Nota van Uitgangspunten voor de Groene Zone Valkenburg behandeld. Wethouder Kees Wassenaar vroeg namens het college toestemming aan de raad om met de concept-nota het traject van participatie in te mogen gaan, en de nota in te mogen brengen in het overleg met de bestuurlijke partners.

De Groene Zone is een integraal onderdeel van de ontwikkeling van de projectlocatie Valkenburg (PLV), op het voormalig vliegkamp. Katwijk neemt daarbij de woningbouwontwikkeling voor haar rekening; Wassenaar trekt de ontwikkeling van de groene buffer tussen de beide kernen. De concept Nota van Uitgangspunten Groene Zone is een logisch vervolg op de Bestuurlijke Afspraken Unmanned Valley, waarmee de raad al in maart 2019 instemde.

Met een unaniem aangenomen amendement onderschrijft de raad dat de Groene Zone met agrarische activiteiten, extensieve recreatie en groen kan bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek in het gebied. Bovendien spreekt de raad zich uit voor het verlagen van de verkeersdruk op de Wassenaarse weg, door het tegengaan van sluipverkeer uit Katwijk en de Bollenstreek. De raad drong er met het amendement opnieuw bij wethouder Wassenaar op aan om in de onderhandelingen met Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zuid-Holland een zo breed mogelijke Groene Zone te bepleiten, als buffer tegen de oprukkende woonbebouwing. Een tijdens de vergadering ingediende motie, om twee nieuwe varianten voor aanpassing van de begrenzing van de Groene Zone op te stellen, haalde het niet.

Wethouder Wassenaar kon zich vinden in de standpunten van de raad, maar waarschuwde voor verdere vertraging in het proces. Wethouder Wassenaar: "De ontwikkeling van de Groene Zone loopt gelijk op met de woningbouwontwikkeling aan Katwijkse zijde. Het is van belang dat de beide trajecten, die een grote onderlinge samenhang kennen, ook in tijd op elkaar afgestemd zijn. We zijn al te lang met Valkenburg bezig, en de druk op het gebied is erg hoog. We moeten verdere vertraging dus koste wat kost voorkomen, en belanghebbenden zo snel mogelijk de gelegenheid geven om mee te praten."

Wethouder Wassenaar bood aan om de conceptnota op zeer korte termijn aan te passen aan de wensen uit het amendement, en later met de raadswerkgroep een actieplan uit te werken. Op maandag 25 mei wordt een aangepaste tekst gepresenteerd in een ingelaste extra vergadering van de raadswerkgroep Valkenburg. Onmiddellijk daarna vindt de behandeling plaats in de commissie Fysieke Leefomgeving. Dan ligt de weg open naar consultatie van de inwoners van Wassenaar.