dinsdag 22 juni 2021

N Nieuws

Wassenaar geeft zienswijze op Stedenbouwkundig raamwerk locatie Valkenburg en Mient Kooltuin

De gemeente Wassenaar roept de gemeente Katwijk op samen op trekken bij het tegengaan van sluipverkeer van en naar de Bollenstreek. Ook vraagt zij Katwijk samen te zoeken naar een locatie voor een testveld voor drones, dat wellicht ook voor zweefvliegen kan worden gebruikt. Dat staat in de zienswijze van Wassenaar op het stedenbouwkundig raamwerk voor de 1ste fase van de projectlocatie Valkenburg en de concept Gebiedsvisie Mient Kooltuin. De gemeente Katwijk heeft beide documenten vrijgegeven voor reacties.

Het college van Wassenaar geeft in zijn zienswijze aan dat het met genoegen geconstateerd heeft dat uitsluitend recreatieve fietsroutes een directe verbinding vormen tussen de nieuwe woonwijk, de Groene Zone en de kern van Wassenaar. Voor autoverkeer is geen directe verbinding voorzien; alle huidige aantakkingen op de N441 (de Wassenaarse weg) worden ontkoppeld voor autoverkeer. Auto's zullen de woonwijk via de nieuwe Rijnlandroute binnenkomen of verlaten. Om ernstige sluipverkeer te voorkomen en stikstofdepositie in het naastgelegen Natura 2000-gebied tegen te gaan roept Wassenaar de gemeente Katwijk op samen op trekken bij het verkeersluw maken van de Wassenaarseweg.

Reservering testveld UV in Mient Kooltuin
In de bestuurlijke Afspraken Unmanned Valley (UV) is een globaal zoekgebied gedefinieerd voor een toekomstig testveld voor drones. In 2023 toetst een onafhankelijke partij of Unmanned Valley levensvatbaar is, en of er daadwerkelijk een testveld voor drones moet komen. Tot die tijd wordt een reservering aangehouden, in een zoekgebied dat zich deels over de Groene Zone, deels over de Mient Kooltuin uitstrekt. Het college van Wassenaar vraagt Katwijk om gezamenlijk op te trekken bij de zoektocht naar een mogelijke locatie, en daarbij zo mogelijk rekening te houden met medegebruik door zweefvliegers. De gemeenteraad heeft het Wassenaarse college hier eerder met een motie opdracht voor gegeven. Voorwaarde is overigens wel dat de grondeigenaar toestemming voor het zweefvliegen geeft.

Maximale invulling overgangsgebied Groene Zone en woongebied
Het college van Wassenaar spreekt zijn waardering voor het stedenbouwkundig raamwerk uit. Het beoogde dorpse karakter spreekt het college aan. Wel dringt Wassenaar aan om nadrukkelijk een gepaste maximale bouwhoogte voor te schrijven, die bij dit dorpse karakter past. Dit om horizonvervuilende hoogbouw in het overwegende groene landschap te voorkomen. Verder wil het college op korte termijn met Katwijk in overleg gaan over het overgangsgebied tussen de Groene Zone en het woongebied, zodat hier in gezamenlijkheid maximale invulling aan gegeven kan worden. Onlangs heeft de gemeenteraad van Wassenaar een Nota uitgangspunten voor de Groene Zone vrijgegeven voor participatie. In deze nota is rekening gehouden met robuuste invulling van het overgangsgebied met groen en water. De opnieuw uit te graven Tankgracht (onderdeel van de Atlantikwall) sluit daarbij aan op de uit te graven Lange Landingsbaan, een belangrijk onderdeel van het ruimtelijk raamwerk van Locatie Valkenburg.

Geen voorstander van 600 extra woningen
Tot slot wijst het college erop dat Wassenaar geen voorstander is van het uitbreiden van het woningbouwprogramma met 600 woningen. Dit gelet op de extra belasting van het gebied vanwege verkeersgevolgen voor de N441, de stikstofdepositie en de aantasting van kwetsbare natuurwaarden. Wassenaar benadrukt dat zij daarover pas een definitief standpunt inneemt wanneer de uitkomsten bekend zijn van een technisch onderzoek naar de extra woningen. De uitkomsten van dit onderzoek wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Wassenaar, die zich daarover uiterlijk 1 december 2020 kan uitspreken.