dinsdag 19 oktober 2021

P Politiek

D66: Fijne vakantie!

Vorige week vond de laatste raadsvergadering plaats voor het zomerreces. De jaarrekening 2019 en de voorjaarsnota 2020 werden met ruime meerderheid aangenomen. D66 sprak wel de zorg uit over het voorziene tekort in de voorjaarsnota van 2020, al betreft het wel een momentopname. Eventuele extra ontvangsten voor bijvoorbeeld corona gerelateerde uitgaven kunnen dit beeld in positieve zin bijstellen. Wij blijven alert de ontwikkelingen volgen. Over de resultaten 2019 zijn wij positief, de goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2019 is een mooie bevestiging van het serieuze werk van het college en de WODV voor wat betreft de financiën. 

Op de valreep voor het reces ontvingen we een informatiebrief waarin het college de toezeggingen over een betere communicatie naar onze inwoners concreet maakt: welk afval moet in welke bak? Wij zijn daar verheugd over. Bij deze informatiebrief zat ook de uitkomst van een vergelijkend onderzoek naar de resultaten van afvalscheiding en kosten tussen Wassenaar en vergelijkbare gemeenten. 

Hoewel we het resultaat wel hadden verwacht is het alarmerend dat de afvalstoffenheffing in Wassenaar flink hoger is dan gemiddeld. De mate van afvalscheiding ligt voor gemeente Wassenaar iets lager dan gemiddeld. Er is een aantal vergelijkbare gemeenten dat goed scoort op de mate van zowel afvalscheiding (meer dan 70%) als de hoogte van de gemiddelde afvalstoffenheffing. In de meeste van deze goed scorende gemeenten wordt het restafval in 2020 minder frequent ingezameld dan in Wassenaar. Het PMD wordt in deze gemeenten aan huis ingezameld.

Met deze resultaten moeten we meteen na het reces aan de bak, maar als inwoners van Wassenaar kunnen wij met elkaar nu al bijdragen aan een betere afvalscheiding. We scoren nu 59% dat moet toch ook naar meer dan 70% kunnen als we er met elkaar aan gaan werken. De communicatiecampagne gaat ons daar zeker bij helpen. Dit is niet alleen goed voor het hergebruik van grondstoffen, maar ook voor onze portemonnee omdat het verbranden van restafval een grote kostenpost is en deels onnodige belasting van het milieu.

Tenslotte roepen wij iedereen op om scherp en waakzaam te blijven voor wat betreft het naleven van alle corona maatregelen. In ons dorp, maar ook wanneer u op vakantie gaat. Wij wensen iedereen een mooie zomer en gaan na het reces weer met veel energie aan de slag.
Fractie D66