dinsdag 27 juli 2021

P Politiek

Wassenaarse VVD wil vaart maken met verdere deregulering

Het moge u niet vreemd in de oren klinken dat de Wassenaarse VVD vaart wil maken met deregulering. Het staat niet voor niets in het coalitieakkoord. Deregulering past in het liberale denkgoed en gaat uit van vertrouwen in de burger i.p.v. controle en vergunningen.

Deregulering zal leiden tot minder bureaucratie en minder kosten. De vrijgekomen tijd kan dan aan meer belangrijkere dossiers worden besteed. Er is tenslotte genoeg te doen om ons mooi dorp in stand te houden.

Een goed voorbeeld is de kapvergunning. Deze willen we aanmerkelijk vereenvoudigen. Dus minder rompslomp. Geen kapvergunning meer, tenzij de boom op de lijst van beschermde bomen staat. Bomen binnen twee meter van uw huis mogen in de toekomst zonder vergunning worden gekapt.

Helaas is deregulering een proces van een lange adem, een kwestie van volhouden, omdat je tegen vele bestaande belangen moet vechten. Je komt er ook achter dat het niet alleen de gemeente is die het kapbeleid bepaald, maar er zijn ook andere instanties die zich er mee (willen) bemoeien. Maar de VVD in Wassenaar zal volhouden om het voor de inwoners makkelijker te maken, met in acht neming van een aantal regels, zelf te besluiten over het kappen van bomen in hun tuin.

Ook pleit de VVD om de APV aan te passen en overbodige regels te schrappen. We willen vereenvoudiging van alle beschermende regels in de bestemmingsplannen en meer vertrouwen in de burger stellen en meer denken in mogelijkheden en niet langer in beperkingen.

In 2022 zullen vele regels over ruimtelijke ordening komen te vervallen, omdat dan de Omgevingswet wordt ingevoerd. 26 wetten worden dan vervangen door 1 wet. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Deze wet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. De wet gaat ook uit van vertrouwen in de burger binnen vastgestelde kaders. De Wassenaarse VVD is een groot voorstander van deze deregulering. En de Raad is nauw betrokken om ons voor te bereiden op de implementatie van deze nieuwe wet. Dus minder regels, sneller voor inwoners en duidelijkheid vooraf wat kan en mag.

De VVD staat maakt zich hard voor een minder bureaucratische gemeente waar onnodige regels en procedures worden afgeschaft.

Meedenken en meebeslissen over de koers van de Wassenaarse VVD? Word lid! Kijk op www.vvd.nl.