Skip to content

De Cultuurnota vastgesteld

29 januari 20212 minute read

De cultuurnota Rijk aan Cultuur met als focuspunt “Cultuuranker Wassenaar” is door de Raad op 26/01 vastgesteld. Maar er volgt toch nog een inspraakronde. De Raad heeft ingestemd met de Cultuurnota waarin de uitgangspunten en kaders voor het cultuurbeleid van Wassenaar zijn vastgelegd. Vanwege de bijzondere Corona omstandigheden wordt voor iedereen de cultuurnota gedurende zes weken, voor inspraak ter inzage gelegd. De nota kan naar aanleiding van de inspraak nog aangepast worden. Dat moet goed in de media gecommuniceerd worden.

De Vrienden van Wassenaar (VVW) zijn positief over de nota en de inspraakronde.  Conform de startnota werd het cultuurveld betrokken bij de opstelling van de nota via een enquête en een bijeenkomst met een aantal culturele stakeholders. De VVW ondersteunen deze aanpak.

De nota continueert in principe het lopende beleid “meedoen” en stimulering van meer samenwerking en ontwikkeling. Dit leidt tot verdere versterking en vergroting van de zichtbaarheid van de culturele sector in Wassenaar. In de eerste instantie in de eigen gemeente, maar ook in de regio. Deze nota is daarbij een belangrijk instrument.
In 2019 en 2020 participeerde Wassenaar samen met Haaglanden gemeenten in de ‘proeftuin Cultuuranker methodiek, Cultuurparticipatie in de regio’. Ons lokale culturele veld heeft aan het Wassenaarse cultuuranker invulling gegeven. Een eerste zichtbaar resultaat daarvan was in 2020 het evenement ‘The art of shopping’, dat, ondanks Corona, publiek aantrok voor verschillende cultuuruitingen.

De VVW vinden het cultuuranker een goed uitgangspunt maar dringt hierbij aan op een duidelijker regie rol voor de gemeente. Daarvoor moeten alle uitvoerende relevante organisaties/groeperingen in Wassenaar uitgenodigd worden. Inclusiviteit gaat immers niet over mensen maar met de mensen.
Cultuur moet iedereen ten goede komen ook bv voor mensen met een beperking of een kleine beurs.

Welzijn, zorg, sport en cultuur zullen weer hun rol gaan spelen in de post-corona samenleving. Corona heeft een heftige financiele impact op de culturele sector. De gemeente denkt ,waar mogelijk, mee om de sector te ondersteunen. Maar de gemeente moet wel de regie nemen.

Kunst en cultuur kan je niet negeren. Iedereen wordt er vaak direct of indirect mee geconfronteerd. Zij zijn vaak de kers op de taart van de maatschappij. Wassenaar is rijk aan actieve (amateur)verenigingen. Die moeten we koesteren. Een veelzijdig/goed cultuuraanbod is essentieel voor de aantrekkingskracht van Wassenaar.

Voor een sterk en creatief Wassenaar.

 

Tags

ColumnVrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top