Skip to content

Jaarrekening 2020 gemeente Wassenaar: Koers houden in een bewogen jaar

21 mei 20214 minute read

In de gemeente Wassenaar werken met we elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en waar iedereen meedoet.

Maar het jaar 2020 stond over de hele wereld vooral in het teken van corona. De maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis zijn enorm. Ook voor onze gemeente en onze inwoners zijn deze gevolgen direct zichtbaar en voelbaar geweest in het afgelopen jaar. Inwoners, scholen, verenigingen, ondernemers, ambtenaren, zorginstellingen: met elkaar hebben we hard gewerkt om het virus te bestrijden, de kwetsbaren te beschermen en om de samenleving zo veel mogelijk door te laten draaien binnen alle beperkingen.

Realisatiekracht
Er is hard gewerkt om de bestuurlijke plannen die voor 2020 waren gemaakt “gewoon” uit te voeren. Een aantal projecten heeft hierdoor onvermijdelijk wat vertraging opgelopen, maar grotendeels is dat gelukt. Daar mogen we trots op zijn. De uitvoering van het dagelijkse werk en de realisatie van gestelde doelen maken namelijk dat Wassenaar een prachtige gemeente blijft om in te wonen, te werken en te recreëren.

Kostenbeheersing en sociaal domein
De gemeente staat voor 2021 en verder voor nieuwe financiële uitdagingen als gevolg van de structurele tekorten voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. De gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg zijn tussen 2015 en 2021 enorm gestegen en drukken zwaar op de begroting van de gemeente. Het gemeentebestuur werkt er hard aan deze beheersbaar te houden. Maar er komen steeds meer taken bij gemeenten te liggen, zoals de uitvoering van het Klimaatakkoord. Behalve de decentralisatie van de jeugdzorg, zijn ook werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen hier een voorbeeld van. In 2021 komen er ook nieuwe taken op het gebied van inburgering bij de gemeenten te liggen.

Wassenaar krijgt weer een eigen volwaardig ambtelijk apparaat

Bij een Zelfstandige en Verantwoordelijke gemeente hoort ook een volwaardig eigen ambtelijk apparaat. Een organisatie waarbij de maatschapppelijke opgave centraal staat, de wettelijke taken ordelijk worden uitgevoerd en georganiseerd binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. Een volwaardige, dienstverlenende, samenlevingsgerichte, communicatieve en impactvolle organisatie die adequaat in staat is al haar wettelijke én niet-wettelijke taken blijvend uit te voeren; maar anders georganiseerd dan voorheen. In 2020 zijn we daarom gestart met de afbouw van de werkorganisatie Duivenvoorde (het gezamenlijke ambtenarenapparaat met Voorschoten) en is de opbouw van een eigen ambtelijke organisatie gestart.

Raadhuis De Paauw als volwaardig bestuurscentrum
De raad heeft in mei 2020 besloten dat De Paauw in eigendom blijft van de gemeente Wassenaar. In opdracht van de raad worden de mogelijkheden onderzocht om van De Paauw een volwaardig bestuurscentrum te maken. Daarmee wordt bedoeld dat het college van B&W, de gemeenteraad en medewerkers gehuisvest worden in De Paauw. Op deze manier wordt de onderlinge bestuurlijke samenwerking verder versterkt. De ervaringen met digitaal vergaderen worden in het werkconcept meegenomen: plaats- en tijdonafhankelijk werken vormen een wezenlijk onderdeel van de nieuwe werkcultuur.

Nadelig resultaat over 2020
Alle voor- en nadelen tezamen hebben in 2020 geleid tot de situatie, waarbij ten opzichte van de bijstellingen via de voor- en najaarsnota Wassenaar een positief resultaat van € 2,3 miljoen heeft gerealiseerd. Zonder deze tussentijdse bijstellingen, dus ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, had Wassenaar vóór bestemming een voordelig resultaat van € 434.000,-. Ná bestemming is dit voordelig resultaat gewijzigd in een nadelig resultaat van € 735.000,-. Hierbij moet genoemd worden dat met deze uitgaven, maatschappelijke opgaven gediend zijn.

Koers houden in een bewogen jaar
Wethouder Hubert Schokker (Financiën): ‘Samen met de collega’s, ambtenaren, instellingen, ondernemers en inwoners is er in 2020 maatschappelijk veel bereikt. Het realiseren van de maatschappelijke opgaven voor inwoners staat voorop, dus een incidenteel nadelig resultaat – na bestemming- over 2020, is op voorhand niet verontrustend. Bovendien kan Wassenaar een financieel stootje hebben. De situatie laat wél duidelijk zien dat de kabinetsformatie niet snel genoeg kan plaatsvinden én dat deze moet leiden tot een rijksbeleid met meer financiële compensatie voor gemeenten, zodat er weer een gezonde structureel financieel sluitende meerjarenbegroting kan worden opgeleverd. Ik verwijs u verder naar de samenvatting van onze jaarrekening waarin u in vogelvlucht de belangrijkste resultaten kunt teruglezen’.

Meer informatie: samenvatting jaarrekening 2020.

Infographic

Tags

GemeenteJaarrekeningWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top