Skip to content

Bestemmingsplan ‘Stompwijckstraat’ gewijzigd vastgesteld

17 juni 20212 minute read

Burgemeester en wethouders van Wassenaar maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Wassenaar op 14 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Stompwijckstraat’, met plannummer NL.IMRO.0629.BPSTOMPW2020-VG01, gewijzigd heeft vastgesteld (gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, NL.IMRO.0629.BPSTOMPW2020-ON01).

Dit bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van de locatie Stompwijckstraat mogelijk. Woningbouwvereniging St. Willibrordus wil op deze locatie 86 sociale huurwoningen voor senioren realiseren, ter vervanging van de huidige 40 woningen.

Op deze procedure is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Over het algemeen gaat het om ondergeschikte tekstuele wijzigingen in de planregels. Er is een nieuw stikstofrapport verwerkt in de toelichting. Ten slotte is de verbeelding op een aantal punten aangepast, zodat de beoogde balkons binnen het bouwvlak vallen. Van alle wijzigingen is verslag gedaan in de nota ambtelijke wijzigingen bij het vaststellingsbesluit.

Terinzagelegging
Gedurende zes weken, vanaf donderdag 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021, ligt het vastgestelde bestemmingsplan, inclusief het raadsbesluit, voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Het plan is ook in te zien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0629.BPSTOMPW2020-VG01 en de gemeentelijke website www.wassenaar.nl, onder: inwoners\wonen en bouwen\bestemmingsplannen\overzicht bestemmingsplannen.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de beroepstermijn (dat is van 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021) gemotiveerd tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt dient te worden meegezonden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking van het besluit tot gevolg. Daarvoor kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Zowel voor het instellen van beroep als voor het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Tags

BestemmingsplanGemeenteStompwijckstraatWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top