Skip to content

Hart voor Wassenaar: Doe grondig onderzoek bij de gemeentewerf!

20 oktober 20212 minute read

Vorige week dinsdag besprak de raad plannen voor de gemeentewerf (en Kerkehout). Ingevolge een raadsbesluit van vorig jaar oktober, had het college een rapport laten maken met daarin een paar scenario’s voor mogelijke bebouwing. Door het aannemen van een amendement van HartvoorWassenaar werd het college toen opgedragen om het uitgetrokken bedrag van €120.000 mede te gebruiken “voor een onderzoek naar mogelijkheden en kosten van sanering van de gemeentewerf”.

Na gesprekken met buurtbewoners waren wij namelijk bezorgd dat men wilde gaan bouwen zonder te weten in hoeverre de bodem verontreinigd was als gevolg van de vroegere gasfabriek. Nu bleek weer dat men verder wilde gaan met architecten en stedenbouwkundigen zonder te wachten op de resultaten van een grondig bodemonderzoek. Men had gegevens van meer dan twintig jaar terug en verwachtte dat in die tijd de vervuiling wel zou zijn afgenomen.

Gelukkig heeft de raad 12 oktober besloten eerst “een volledig onafhankelijk bodemonderzoek te laten uitvoeren en een plan van aanpak bodemsanering” te maken. De wethouder ging akkoord al was het niet van harte. Hij zei: “Volgens het huidige beeld is de grond schoon maar we zullen daar met een prikactie nog even naar kijken.”
HartvoorWassenaar is er niet gerust op dat een prikactie genoeg is. Ten eerste is dat strijdig met onze gemeentelijke Bouwverordening. Artikel 2.4.1 verbiedt het bouwen op verontreinigde bodem en artikel 2.1.5 vereist een verkennend bodemonderzoek volgens NEN5740. Als in deze verkenning vervuiling gevonden wordt, volgt volgens de Wet Bodembescherming een nader onderzoek (NTA5755).

Het is bekend dat in kolenteer, -as en -slakken sporen van arseen, barium, beryllium, boor, cadmium, zeswaardig chroom, thallium, seleen, molybdeen, kwik, kobalt, lood, mangaan, strontium en vanadium aanwezig kunnen zijn, evenals asbest, fenolen, polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Die zijn ongevaarlijk zolang de concentraties maar laag genoeg zijn. Die moeten echter wel gemeten worden.

Dat onderzoek moet zich niet beperken tot het terrein van de werf zelf, maar moet ook de tuinen van de buren meenemen. Want mogelijk hebben de verontreinigingen zich verspreid via het grondwater.

In plaats van even kijken met een prikactie, willen wij dus een serieus “grondig” onderzoek en een goed saneringsplan (indien nodig). En daarna mogen er van ons mooie, betaalbare appartementen worden neergezet.
Solide en verstandig, voor een mooi dorp.

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Joost van Rossem

 

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top