Skip to content
Videostill website gemeenteraad Wassenaar

Gemeenteraad praat uitvoerig over gemeentebegroting

1 november 20212 minute read

Vorige week dinsdag heeft de gemeenteraad gesproken over de gemeentebegroting voor 2022. Tal van onderwerpen passeerden de (politieke) revue.

Elektrische deelscooters
De gemeente Wassenaar gaat elektrische deelscooters aanbieden. Een motie met deze strekking is vorige week dinsdag aangenomen tijdens de behandeling van de gemeentebegroting. Volgens de motie, die door de collegefracties CDA, D66, LokaalWassenaar en VVD was ingediend, bieden de deelscooters toegevoegde waarde. Dat komt vooral door de korte afstanden van en naar het centrum en de Wassenaarse Slag. Om een wirwar aan geparkeerde deelscooters te voorkomen, zullen speciale parkeerplekken voor de deelscooters worden gerealiseerd. De gemeente gaat onderzoeken op welke plekken deze parkeerplekken kunnen worden gerealiseerd. Ook moet nog worden besloten over de leverancier van de deelscooters en met welke snelheid de scooters de weg op mogen. Met uitzondering van de fractie Zoutendijk stemde de gemeenteraad voor deze motie.

Stakende stemmen
Tijdens de raadsvergadering is ook gestemd over de motie van de PvdA. In deze motie werd opgeroepen om financiële tekorten in het Sociaal Domein niet af te wentelen op inwoners die onder de armoedegrens leven. Omdat de stemmen staakten, en dus geen sprake was van een meerderheid, wordt in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw over deze motie gestemd. Een andere motie van de PvdA over de monitoring van de energietransitie en CO2-heffing in Wassenaar is aangehouden en niet in stemming gebracht.

Geen openbaar toilet
De gemeenteraad heeft tevens een aantal wijzigingsvoorstellen (amendementen) aangenomen. Zo is meer geld vrijgemaakt voor wegenonderhoud, een bezuiniging van 50.000 euro op subsidiebeleid teruggedraaid en gaat er meer geld naar de bibliotheek. Deze drie amendementen zijn unaniem door de raad aangenomen. Dat gold ook voor een technisch amendement over de begrotingsdiscipline.

Een amendement over het initiatief Samen Slim Rijden dat een eenmalige gemeentelijke bijdrage krijgt, is eveneens aangenomen. Alleen de fractie-Zoutendijk stemde tegen. Het enige amendement dat niet op een meerderheid kon rekenen betrof de investering in een openbaar, rolstoeltoegankelijk toilet. De fracties van PvdA, Zoutendijk, Democratische Liberalen en GroenLinks stemden voor maar dat was niet genoeg voor een meerderheid.

De gemeentebegroting zelf is met ruime meerderheid aangenomen. Tegen de begroting stemden de fracties van DLW, Hart voor Wassenaar en de fractie Zoutendijk.

Nieuw raadslid
Aan het begin van de raadsvergadering is een nieuw raadslid benoemd en geïnstalleerd. Mevrouw Yvonne van de Velde (VVD) neemt de plaats in van Laurens van Doeveren, die de raad inmiddels heeft verlaten.

 

 

 

Tags

GemeenteGemeentebegrotingGemeenteraadWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top