Skip to content

Najaarsnota 2021: Wassenaar koerst af op een positief resultaat

26 november 20214 minute read

De gemeente Wassenaar behaalt dit jaar onderaan de streep naar verwachting een voordelig resultaat van € 1,7 miljoen. Dat blijkt uit de Najaarsnota 2021, die het college presenteert aan de gemeenteraad. Het is de laatste keer dat het huidige college het financiële huishoudboekje van de gemeente aan de raad voorlegt in deze coalitieperiode.

Het positieve resultaat is met name te danken is aan de extra algemene uitkering van € 2.324.000 vanuit het Rijk. Ook de eindafrekening van de WODV kwam uit op een positief saldo van ruim een half miljoen, door lagere kosten voor personeel en inhuur. Daarnaast bleef een deel van het budget over dat het Rijk beschikbaar stelt voor uitkeringen die de gemeente verstrekt (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten).

Uitvoering van coalitieakkoord

De afgelopen jaren is een groot aantal voornemens uit het coalitieakkoord Wassenaar ‘Zelfstandig en Verantwoordelijk’ uitgevoerd volgens de planning. Zo is Wassenaar een sterke partner in regionale samenwerkingsverbanden, is de woningvoorraad toegenomen en wordt er met zichtbaar resultaat gewerkt aan verdere verduurzaming van de gemeente.

Het afgelopen anderhalf jaar stond in het teken van de coronapandemie en de ontvlechting van werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Wethouder Hubert Schokker (Financiën): “Ondanks deze ontwikkelingen, in combinatie met de effecten van een gespannen arbeidsmarkt, is de organisatie erin geslaagd grotendeels uitvoering te geven aan de reguliere dienstverlening en tegelijkertijd actief bij te dragen aan ontwikkeling van de nieuwe ambtelijke organisatie Wassenaar. ICT-ondersteuning, de snelle overgang naar het -nieuwe- digitale thuiswerken en de tomeloze inzet van de medewerkers hebben positief en effectief bijgedragen aan het op peil houden van de gemeentelijke dienstverlening. In deze nota willen we de laatste bijsturing geven, zodat we ook volgend jaar kunnen doorbouwen aan ons mooie Wassenaar.”

Aanvullende investeringen in restauratie molen Windlust en havenkanaal

Het college vraagt de raad via de najaarsnota extra geld beschikbaar te stellen voor Molen Windlust en het havenkanaal. Bij onderzoek voor de restauratiewerkzaamheden aan de molen bleek, dat er sprake was van verborgen gebreken in het metselwerk en dat de constructie instabiel was geworden. Om dit Wassenaarse erfgoed in bedrijf te kunnen houden en het beeldbepalende rijksmonument ook voor toekomstige generaties te bewaren, zijn meer financiële middelen nodig. Dat geldt ook voor de kademuur aan de Havenkade; deze is aan vervanging toe en dit valt duurder uit dan eerder was begroot door huidige en nog te verwachten prijsstijgingen.

Maatschappelijke impact corona opgevangen met steunhulp

De coronapandemie brengt een groot aantal uitdagingen voor het maatschappelijke leven met zich mee. De roep uit de samenleving om ondersteuning van de overheid is groot en de gemeente wil daar adequaat op inspelen. Dat heeft zijn weerslag gehad op de begroting. Om de financiële effecten van corona te verzachten heeft de gemeente ondernemers, bibliotheek en cultuursector ondersteund voor meer dan € 450.000 aan extra middelen. Het is op dit moment nog onzeker hoe de situatie zich de komende tijd ontwikkelt en welke impact dit heeft op de Wassenaarse samenleving.

Jeugdhulp: goede stappen naar een positief saldo in 2022

Het blijft een uitdaging om de kosten van de jeugdzorg beheersbaar te houden terwijl de kwaliteit van de zorg op peil blijft. Sinds de invoering van de decentralisaties zijn de kosten voor de jeugdzorg gestegen doordat steeds vaker, langer en intensiever gebruik wordt gemaakt van (voornamelijk ambulante) professionele hulp en steun bij opvoed- en opgroeiproblemen. In het voorjaar van 2021 heeft de raad daarom besloten aanvullende maatregelen te nemen. Hiermee kunnen we enigszins grip houden op de verwijzingen en aantallen. Waar het aandeel van Wassenaar in de totale stijging slechts 1% betreft, bedraagt de gemiddelde groei in de regio 7,4%. We zien dat de stappen die we maken werken, ook al zijn door corona de wachtlijsten hoger dan wenselijk. De gemeente Wassenaar blijft dan ook inzetten op de ingeslagen weg.

Behandeling in raadscommissie en Raad

De najaarsnota wordt in de vergadering van de raadscommissie Bestuur & Middelen op dinsdag 30 november behandeld. De nota is te lezen op www.wassenaar.bestuurlijkeinformatie.nl. Besluitvorming volgt in de raadsvergadering van 14 december.

Tags

CoronaGemeenteHavenkanaalJeugdhulpMolen WindlustNajaarsnotaWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top