Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: Renbaan Duindigt

Gemeenteraad neemt eerste horde voor herontwikkeling Duindigt

16 december 20214 minute read

De gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het startdocument voor de herontwikkeling van renbaan Duindigt. De plannen bevatten een nieuw hoofdcomplex, tribune, short-stay en paardenfaciliteiten. Om de kosten van de nieuwbouw te dragen wordt tevens voorzien in een hotel en woningen op het complex.

De huidige renbaan ligt er vervallen bij. Volgens het college van B&W is een nieuwe impuls voor de renbaan noodzakelijk. Daarmee wil het college de renbaan voor Wassenaar en de hippische sport in het algemeen behouden.

‘Valse start’
De plannen hebben geleid tot bezorgdheid bij omwonenden. Twee van hen spraken dinsdagavond in. Inspreker Frank Basters was van mening dat sprake is van een ‘enorme verstening’. “Het hotel en de woningbouw lijkt belangrijker dan de paardensport zelf.” Hij maakte tevens een punt van de verkeersafwikkeling en de burgerparticipatie tot nu toe. “Dit is een valse start.” Wanda Watlow sprak eveneens in de gemeenteraadsvergadering. Zij is amateurjockey en huurt al tien jaar faciliteiten op Duindigt. “Wij moeten als vaste huurders weg.” Ze gaf aan dat ze het jammer vindt dat er woningen worden gebouwd en was hevig teleurgesteld over de toekomst. “We worden eraf gegooid. Ik vind dit echt heel erg.”

Onze redactie ontving bijdragen van omwonenden aan de Waalsdorperlaan, Van Brienenlaan en Groenendaal. Zij uiten hun zorgen over de verkeersafwikkeling, het aantal woningen en de mate van toekomstige hippische activiteiten. Ook het verdwijnen van het huidige landschappelijke karakter en de geplande (aanleg van de) parkeervoorziening. Tevens is men teleurgesteld over de wijze van communicatie met omwonenden door de initiatiefnemer van de plannen voor Duindigt, Gerard Hoetmer.

Zorgen over verkeer, groen en exploitatie
Diverse raadsfracties spraken dinsdagavond steun uit voor het startdocument maar gaven ook blijk van hun zorgen. “Het groene karakter is voor ons ontzettend belangrijk,” sprak Wim Koetsier (CDA). Ben Paulides (DLW) sprak zijn zorgen uit over de financiële haalbaarheid van de plannen. Henri Hendrickx (HartvoorWassenaar) laakte het in zijn ogen gebrek aan visie bij dit plan. Aart van Sloten (GroenLinks) trok een vergelijking met de moeilijkheden rondom de parkeerplaats van Voorlinden.

Tijdens de beraadslaging werden drie amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. Voor twee daarvan was geen raadsmeerderheid. Dat gold onder meer voor het amendement van de PvdA- en GroenLinks-fractie. Indiener Jan van Noort (PvdA) stelde dat allereerst verkeersontsluiting aan de Landscheidingsweg ingetekend moet worden voordat sprake is van een volwaardig hippisch centrum. Het amendement van Fractie Zoutendijk en DLW pleitte voor een permanente oplossing voor de verkeersafwikkeling en de eis dat de exploitanten van Duindigt garant staan voor een duurzame exploitatie. “Om een weg van de landscheidingsweg te maken is kostbaar volgens het college, maar het is wel noodzakelijk om deze nieuwe weg te maken,” sprak indiener Ronald Zoutendijk. Dit amendement kon evenmin rekenen op een raadsmeerderheid.

Een derde amendement, ingediend door de collegefracties Lokaal Wassenaar, VVD, D66 en CDA aangevuld met Fractie Mulder, haalde het wel. Met hun wijzigingsvoorstel kan worden afgeweken van verdere planontwikkeling en zal een voorstel voor de verkeersafwikkeling worden voorgelegd bij een volgende bespreking in de gemeenteraad.

‘Nog maar het begin’
Wethouder Caroline Klaver – Bouman (VVD) begon haar bijdrage door te zeggen dat er nog veel moet worden uitgezocht voor dit plan. Tevens gaf ze aan dat het aan de initiatiefnemers is of huidige gebruikers een plek krijgen in het beoogde complex. Ze voegde eraan toe dat in de huidige situatie de huidige huurders op den duur ook moeten verdwijnen. Volgens de wethouder is het ook aan de initiatiefnemers om de participatie goed te regelen en dat dit door de gemeente zal worden getoetst. De wethouder verzekerde dat de gemeenteraad ‘aan de knoppen zit’ bij dit plan, dat zich in de startfase bevindt. “Dit is nog maar het begin.”

Uiteindelijk kreeg het voorstel steun van de fracties van VVD, D66, CDA, Lokaal Wassenaar en Fractie Mulder. Tegen het voorstel stemden de fracties van Hart voor Wassenaar, Democratische Liberalen Wassenaar, GroenLinks, PvdA en Fractie Zoutendijk.

Tags

DuindigtGemeenteraadNieuwbouwplannenRaadsvergaderingWassenaar
Back To Top