dinsdag 26 oktober 2021

P Politiek

Wassenaarse onkunde of is er een integriteitsprobleem?

Op 25 mei 2021 heeft de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening uitgesproken over het (deel)bestemmingsplan "Ammonslaantje" . Dit plan had de bouw van één woning op een open grasveld mogelijk moeten maken. In de buurt was veel weerstand maar VVD wethouder Kees Wassenaar ging voorbij aan de bezwaren terwijl eerdere plannen al sneuvelden bij de Raad van State. Volgens de uitspraak is het bestreden raadsbesluit in januari 2021 niet zorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd. DLW fractievoorzitter Paulides waarschuwde al dat dit plan zou sneuvelen bij de rechter en hij stemde tegen het voorstel.

De voorzieningenrechter oordeelde dat de raad jarenlang het standpunt heeft ingenomen dat de bouw van een woning op het perceel niet mogelijk is vanwege het belang van behoud van de openheid. Het is hem niet duidelijk welke gewijzigde planologische inzichten de raad tot het bestreden besluit hebben gebracht.

Het plangebied maakt deel uit van de veel besproken en omstreden Groene Zone. In deze zone wil de raad van Wassenaar geen woningbouw, althans dat zegt men tegen Katwijk. Toch stelde de Wassenaarse raad het bestemmingsplan Ammonslaantje vast.

De rechter baseerde zijn oordeel voorts op de in 2017 vastgestelde Structuurvisie "Wassenaar 2025 Landgoed aan Zee", waarin de raad hecht aan de instandhouding van de kwaliteiten van het gebied. Het belang is groot voor inwoners van Wassenaar, Katwijk en Valkenburg om te recreëren in de natuur.

In deze Structuurvisie staat dat er voor deze Noordrand een integrale gebiedsuitwerking moet worden opgesteld, samen met belanghebbenden, Dat is niet gebeurd omdat een ambtenaar dit niet nodig vond.

De voorzieningenrechter is van mening dat het onzorgvuldig is dat na 22 maart 2017 geen gevolg is gegeven aan dit beleidsvoornemen, terwijl met de vaststelling van dit bestemmingsplan, anders dan voorheen, een keuze wordt gemaakt voor verdichting van een relatief open deel van het gebied. Dat probleem gaat ook bij andere besluiten een rol spelen en dat gaat Wassenaar veel geld kosten.

Slechts twee raadsleden merkten tijdens de behandeling van het bestemmingsplan dat hier wel eens sprake zou kunnen zijn van een integriteitsprobleem met deze wethouder omdat er wel erg vaak afgeweken wordt van bestaand beleid. Ook weigert de wethouder veelal om bij overtredingen handhavend op te treden.

Integriteitsproblemen hebben wij in Wassenaar eerder gezien maar die werden door de toenmalige burgemeester Hoekema onder de mat geveegd. Inmiddels zijn (mogelijke) integriteitsproblemen een wettelijke onderzoekstaak voor de burgemeester.

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

www.democratischeliberalen.nl