dinsdag 28 september 2021

N Nieuws

Wassenaar roept Katwijk op bestuurlijke afspraken op te nemen in bestemmingsplan Woongebied Valkenhorst

Wassenaar geeft aan dat zij alleen onder voorwaarden kan instemmen met de extra 600 woningen die Katwijk in Valkenhorst wil bouwen, bovenop de 5000 woningen die aanvankelijk waren afgesproken. Dat staat in de zienswijze die Wassenaar bij haar buurgemeente indient op het ontwerp-bestemmingsplan Woongebied Valkenhorst, dat sinds 4 juni ter inzage ligt. Het bestemmingplan biedt volgens Wassenaar onvoldoende juridische zekerheid dat de bestuurlijke afspraken uit 2018 nagekomen worden.

In haar zienswijze geeft Wassenaar aan dat in het ontwerp-bestemmingsplan de begrenzing met de Groene Zone ten onrechte niet is opgenomen. Ook aan de afspraak dat de Groene Zone vrij blijft van bebouwing, wordt niet tegemoetgekomen. Het ontwerp-plan biedt evenmin garanties voor de afspraken over de inrichting van de randen van het gebied en het overgangsgebied naar de woningbouwlocatie in de Groene Zone. In de bestuurlijke afspraken is afgesproken dat dit overgangsgebied zacht en landschappelijk wordt vormgegeven.

Het huidige bestemmingsplan stelt voor dit gebied echter geen specifieke eisen die bij een dergelijke inrichting passen. Zo is bebouwing tot 30 meter hoog mogelijk. Het gemeentebestuur van Wassenaar is van mening dat dit leidt tot horizonvervuiling. Ook tast het de kwaliteit en beleving aan van het natuurlijke open landschap van de Groene Zone en de aangrenzende natuurgebieden. Dat geldt eveneens voor de mogelijke plaatsing van windturbines in het plangebied en rondom het Valkenburgse Meer.

Voorkomen van complicaties en vertragingen
De gemeente Wassenaar onderschrijft in haar zienswijze de noodzaak om met een aantrekkelijk woningbouwprogramma het grote tekort aan woningen in de regio terug te dringen. Maar de leefbaarheid in de regio kan volgens Wassenaar slechts worden geborgd door een evenwichtige samenhang tussen woningbouw, verkeer, innovatieve werkgelegenheid én de versterking van natuur en recreatie. De gemeente Wassenaar roept Katwijk dan ook op om de bestuurlijke afspraken hierover tot uiting te laten komen in het bestemmingplan Valkenhorst. Omdat het plan onder de Crisis- en herstelwet valt, is de juridische borging van de gemaakte bestuurlijke afspraken en de betrokkenheid van Wassenaar bij de verdere uitwerking van de plannen onzeker. Door de gemaakte afspraken op te nemen in de bestemmingsplanregels, wil Wassenaar voorkomen dat deze onzekerheid in latere planstadia onverhoopt tot ongewenste complicaties en vertragingen leidt.

Evenredige uitbreiding en versterking Groene Zone bij toename woningen
De geplande ontwikkelingen in Mient Kooltuin, De Woerd/Zijlhoek en Valkenburgse Meer vormen, samen met woongebied Valkenhorst, naar het oordeel van Wassenaar een integraal onderdeel van de ontwikkeling van plangebied Valkenburg. Wassenaar benadrukt in de zienswijze dat zij geen voorstander is van het ontwikkelen van meer woningen in het plangebied. Dit vanwege de vergroting van de verkeersdruk in de regio en de toenemende belasting van de waardevolle, maar kwetsbare natuur- en landschapsgebieden. Zij geeft aan dat voor haar meer woningen slechts acceptabel zijn wanneer dit leidt tot evenredige uitbreiding en versterking van de Groene Zone of van creëren van extra groene ruimte in het plangebied. Wassenaar wil dan ook de garantie hebben dat het actief betrokken wordt bij de inrichting van het woongebied langs de Groene Zone.

Samen optrekken tegen verkeersdrukte en sluipverkeer
De verkeerssituatie in en om Wassenaar leidt in de huidige situatie al tot problemen. Toename van het aantal woningen in de regio kan die problemen verergeren. Sluipverkeer moet voorkomen worden door de knelpunten in de N44 op te lossen en mogelijk alternatieve routes door Wassenaar qua reistijd onaantrekkelijk te maken. Zowel Katwijk als Wassenaar vinden het daarom belangrijk om de doorstroomsnelheid op de provinciale weg N441 te verlagen. Wassenaar roept Katwijk in haar zienswijze dan ook op om snel samen op te trekken richting de wegbeheerder -de provincie Zuid-Holland- om dit voor elkaar te krijgen.