Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: Hart voor Meijendel

Stichting Hart voor Meijendel vraagt Schiphol vlieghoogte aan te passen boven kwetsbaar natuurgebied

29 april 20223 minute read

Schiphol heeft de vliegroute boven Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide sinds enige tijd geïntensiveerd en de vlieghoogte aanzienlijk verlaagd naar 625 tot 1250 meter. De stikstofuitstoot en de geluidsoverlast die dit veroorzaakt bedreigt de leefomgeving van met name vogels in dit unieke natuurgebied. Om die reden vraagt Stichting Hart voor Meijendel aan Schiphol om de vlieghoogtes per direct aan te passen, de vereiste vergunning Wet Natuurbescherming te overleggen en de Milieu Effect Rapportage die benodigd is om de vliegroutes te verlagen, openbaar te maken.

Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide is een uniek natuurgebied. Het is een schakel in een keten van natuurgebieden langs de kusten van Europa. Trekvogels gebruiken het als tussenstop. In de vochtige duinvalleien groeien unieke plantensoorten. Het is dan ook officieel een Natura 2000 gebied met de hoogst mogelijke natuurbeschermingsstatus binnen Europa. Nederland heeft zich binnen Europa verplicht tot het beschermen van dit Natura 2000 gebied. Dit is geen inspanningsverplichting, maar een resultaatsverplichting om het gebied niet achteruit te laten gaan, waar de Europese Commissie Nederland aan kan houden.

Stikstofuitstoot van vliegtuigen, zeker op lage hoogte, leidt tot een verhoging van de stikstokdepositie in Natura 2000 gebieden, zoals ook in het advies Remkes nogmaals bevestigd is. Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide is door de Provincie Zuid-Holland in maart 2021 aangewezen als één na kwetsbaarste natuurgebied van Zuid-Holland vanwege de veel te hoge stikstofdepositie in het gebied, echter zonder dat het vliegverkeer hierin is meegerekend.

Naast de stikstofdepositie veroorzaakt het geluid van de vliegtuigen verstoring voor vogels en andere dieren. Op dit moment is het broedseizoen en de Stichting maakt zich ernstig zorgen om de gevolgen voor de natuur. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is bekend dat dieren en met name vogels, erg gevoelig zijn voor geluid. Laagvliegende vliegtuigen die een landing inzetten zijn zonder meer verstorend. Biologen uit het veld constateren al dat o.a. de zang van de vogels in korte tijd is veranderd en vrezen voor gevaarlijke situaties als grote groepen trekvogels aankomen.

In het Beheerplan Natura 2000 voor Meijendel & Berkheide staat opgenomen dat het vliegverkeer geen negatieve effecten op het gebied heeft, gezien de hoogte waarop gevlogen wordt. Er is nu echter sprake van een nieuwe situatie, waarvoor conform de wet een Milieu Effecten Rapportage en een vergunning Wet Natuurbescherming benodigd is. De Raad van State heeft d.d. 29 mei 2019 hierover een duidelijke uitspraak gedaan.

Zolang Schiphol niet beschikt over een MER en een vergunning Wet Natuurbeheer verzoekt Stichting Hart voor Meijendel daarom dringend om de vlieghoogte en frequentie over Meijendel & Berkheide aan te passen. De Stichting vraagt Schiphol, juist in de onzekere positie waar zij zich nu in bevindt, de zorgen over de impact op de natuur in Natura 2000 gebied Meijendel serieus te nemen.

 

 

 

Tags

NatuurgebiedSchipholVlieghoogteWassenaarWerkgroep Hart voor Meijendel
Gerelateerde artikelen
Back To Top