Ga naar hoofdinhoud
De nieuwe coalitiepartners presenteren hun getekende akkoord. Vlnr: Jeroen Gankema (Lokaal Wassenaar!), Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar), Gerbrand Nijman (VVD), Sonja Hibbert (GroenLinks) en (in)formateur Martijn Bolkestein

‘Zelfbewust, duurzaam en realistisch’ – nieuwe collegepartijen tekenen coalitieakkoord

25 juni 20225 minute read

De handtekeningen zijn gezet. Tijdens een korte, feestelijke bijeenkomst in raadhuis De Paauw tekenden vanochtend de fractievoorzitters Gerbrand Nijman (VVD), Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar), Jeroen Gankema (Lokaal Wassenaar!) en Sonja Hibbert (GroenLinks) het nieuwe coalitieakkoord. Dit akkoord, met de titel ‘Zelfbewust, duurzaam en realistisch’, bevat op hoofdlijnen de afspraken tussen de coalitiepartijen voor het beleid van de komende vier jaar.

Het nieuwe college bestaat straks, naast de burgemeester, uit vier voltijdswethouders: Caroline Klaver-Bouman (VVD), die ook deelnam aan het vorige college, is de beoogd wethouder Mens en Maatschappij. Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) neemt de portefeuille Bestuur en Middelen voor zijn rekening. Bart Boon (Lokaal Wassenaar!) wordt wethouder Fysieke Leefomgeving. Aart van Sloten (GroenLinks) wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Natuur, Klimaat en Mobiliteit.

De kandidaat-wethouders zijn geen van allen onbekenden in de Wassenaarse politiek.

Caroline Klaver-Bouman (VVD) was in het vorige college wethouder Economische ontwikkeling, Verkeer en Vervoer. Caroline Klaver was vanaf 2014 tot 2018 raadslid en van 2016-2018 fractievoorzitter voor de VVD. Na een carrière in de marketing werkte zij sinds 2002 tot heden als eerstegraads docent Economie bij diverse onderwijsinstellingen.

Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) is oprichter van Hart voor Wassenaar en sinds 2014 raadslid voor de gemeente Wassenaar. Henri Hendrickx werkte in het verleden in diverse directie- en managementfuncties.

Bart Boon (Lokaal Wassenaar!) is sinds 2006 raadslid voor de gemeente Wassenaar. Hij trad voor Lokaal Wassenaar! op als woordvoerder Fysieke Leefomgeving en was fractievoorzitter. Daarnaast was hij voorzitter van de raadswerkgroep Structuurvisie en lid van de werkgeverscommissie. Bart Boon is stedenbouwkundige en werkt momenteel als senior coördinerend beleidsadviseur Woningbouw bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarvoor werkte hij voor verschillende gemeenten als coördinator en senior-beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Aart van Sloten (GroenLinks) was in de afgelopen raadsperiode raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks. Aart van Sloten is beleidsadviseur milieu, circulariteit en duurzaamheid bij het Ministerie van Defensie. Lees verder onder de foto.

 

 MG 0995

Hoofdlijnenakkoord

Het nieuw gepresenteerde coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen en bevat punten waarop het beleid van de gemeente Wassenaar de komende vier jaar verandert, wordt geaccentueerd of wordt aangevuld. Veel ander reeds ingezet beleid, bijvoorbeeld op het punt van zorg, onderwijs, ouderen en jongeren, wordt voortgezet. Daarnaast vormt het jaar 2050 de stip aan de horizon voor dit nieuwe college. Echter, keuzes (voor de kortere termijn) worden in dit akkoord wel degelijk gemaakt. 

30 km/uur in de bebouwde kom

Op het gebied van natuur, klimaat en mobiliteit valt direct op dat de maximumsnelheid in Wassenaar wordt teruggebracht naar 30 km/uur. De Wittenburgerweg en het traject Stoeplaan-Groot Haesebroekseweg tot aan de Papegaaienlaan vormen hierop wel een uitzondering. Verder wordt de verkeerssituatie op het Rozenplein een aandachtspunt. Het nieuwe college blijft, zo staat vermeld, een verkeersknelpunt ‘waar we nog eens goed naar willen kijken’. Het nieuwe college zet verder in op het verlagen van de maximumsnelheid op de N44, vanaf de RijnlandRoute tot aan Den Haag, naar 50km/uur. Ook wordt ingezet op isolatie van met name vooroorlogse woningen en schoolgebouwen. Dat wil het college doen met informeren, stimuleren en faciliteren. 

Groene Zone

Ten aanzien van het onderwerp fysieke leefomgeving valt ook een aantal zaken op. Ten eerste wil het nieuwe college de Groene Zone tenminste 1500 meter bedraagt, van de laatste bebouwing van Wassenaar tot de eerste bebouwing van Katwijk. Het terrein van de gemeentewerf wordt gesaneerd. Plannen voor woningbouw aldaar moet uiterlijk in 2026 definitief zijn vastgesteld. Woningbouw zal verder plaatsvinden op drie andere plekken: locatie ANWB, het terrein Den Deyl/Middelweg en Kerkehout. 

Als het gaat om het onderwerp Mens en maatschappij is ook sprake van een punt dat direct in het oog springt. Dan gaat het om de herinrichting van het dorpscentrum. Het nieuwe college komt mt een aangepast, haalbaar plan. Ook gaat het college aan de slag met burgerparticipatie. De interactie met burgers wil men verbeteren en de response op klachten van inwoners krijgt ‘nadrukkelijk bestuurlijke aandacht’.

Verhoging OZB

Bij het onderwerp Bestuur en middelen zijn dit de belangrijkste voornemens: De OZB wordt verhoogd met 20%. Ook de toeristenbelasting gaat omhoog. Het college acht dat noodzakelijk vanwege de investeringen die het doet met daarbij het financieel gezond houden van de gemeente om de inflatie op te vangen.

Verder neemt het college als uitgangspunt dat alle kerntaken van de gemeente worden uitgevoerd door medewerkers in vaste dienst. Dat geldt ook voor de momenteel werkzame ondermijningsregisseur; deze krijgt een vaste aanstelling. Op het gebied van financieel beleid moeten de Voorjaarsnota, de Kadernota, Begroting en Najaarsnota zo realistisch mogelijk worden opgesteld. Gemeentelijke handhaving zal worden versterkt op het punt van de voorgenomen verlaagde maximumsnelheid. Dat geldt ook voor toezicht op bebouwing dat nit in overeenstmming is met het bestemmingsplan en de verleende vergunning. 

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 28 juni om 20.15 uur in raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22, vindt de bespreking van dit coalitieakkoord en de installatie van de nieuwe bestuurders plaats.

 

Tags

CoalitieakkoordCollegeHoofdlijnenakkoordOndertekeningWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top