Ga naar hoofdinhoud

Ontwerpbestemmingsplan ‘Laan van Pluymestein 11 en het Kerkehout 64’ ter inzage

11 juli 20222 minute read

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Laan van Pluymestein 11 en het Kerkehout 64’, met plannummer NL.IMRO.0629.BPPLUYM11KERK64-ON01. Dit bestemmingsplan wijzigt de bestemming van de voormalige bedrijfswoning naar burgerwoning. Ook maakt het de bouw van een vrijstaande woning aan de Laan van Pluymestein 11 en het Kerkehout 64 mogelijk.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Laan van Pluymestein 11 en het Kerkehout 64’ ligt gedurende acht weken, vanaf donderdag 7 juli 2022 tot en met woensdag 31 augustus 2022, ter inzage bij het Klantencontactcentrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Het plan is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder
Op grond van artikel 76 en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij het vaststellen van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek worden verricht, als dat plan mogelijkheden biedt voor de realisatie van woningen of andere geluidgevoelige objecten binnen de geluidzone van een weg.De woning aan de Laan van Pluymestein 11 is gelegen binnen de zones van de N44 aan de noordwestzijde op ca 250 meter van de weg, de weg Oud Clingendael aan de noordoostzijde en landbouwpercelen aan de zuidzijde.

Uit het akoestisch onderzoek (Geluidbelasting wegverkeer op locaties Laan van Pluymestein 11 en Het Kerkehout 64 te Wassenaar, Versie 6 mei 2021) blijkt dat voor het bestemmingsplan hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai dienen te worden vastgesteld. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan dienen (op grond van artikel 76 Wgh) de in dit besluit vastgestelde hogere waarden in acht te worden genomen. Hieraan voorafgaand dient ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan een ontwerp hogere waardenbesluit te worden genomen.

De uniforme openbare besluitvormingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 110 c van de Wgh is van toepassing op dit Hogere waarden besluit. Het ontwerpbesluit wordt hiertoe gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen op dit ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer via telefoonnummer 14070 of via het contactformulier.

Tags

GemeenteKerkehoutLaan van PluymesteinOntwerpbestemmingsplanTerinzageleggingWassenaar
Back To Top