Ga naar hoofdinhoud

Laatste kans voor beter plan Valkenhorst. Hoogste tijd voor actie!

20 augustus 20226 minute read

De Stichting Valkenburg Groen (SVG) roept de Gemeenteraad/B&W op vóór 8 september in beroep te gaan bij Raad van State tegen het bestemmingsplan (bp) Valkenhorst. Alle Wassenaarse bezwaren zijn door Katwijk afgewezen. In het Wassenaarse Collegeprogramma 2022-2026 staat expliciet dat Wassenaar een buffer wil van 1500m. Katwijk handhaafde de buffer echter op 900m. Wassenaar moet zich nu met alle kracht richten op de Raad van State. Wassenaar wordt dubbel gepakt!

Behalve dat Wassenaar in zijn achtertuin een compleet nieuw dorp met 15.000-20.000 inwoners moet accepteren, moet Wassenaar, omdat Katwijk tot aan de gemeentegrens wil bouwen, zijn rustiek polderlandschap ombouwen tot een druk uitloop/recreatiegebied voor Katwijk, met mogelijk ook nog een drones-vliegveld.

Te veel en te hoog
Wassenaar ging ervanuit dat in de randzone tegen Wassenaar aan slechts een enkele villa zou worden gebouwd en dat de rest van die zone groen zou blijven. De beoogde soepele overgang van woningbouw naar groen is in het bp mislukt. De zone is veel te smal (slechts 50-100m) en daarmee ongeschikt voor zijn doel. Katwijk maakt daarin veel meer bebouwing mogelijk dan een enkele villa, zelfs flatgebouwen tot 5 lagen. Ook verraste wethouder Mostert Wassenaar op 2 juli met de mededeling in het Leidsch Dagblad dat hij om meer betaalbare woningen te krijgen flink wat villa’s wil vervangen door appartementen die in de randzone 15m=5 hoog mogen worden.
De Katwijkse raad heeft op het laatste moment ook nog de maximale bouwhoogte in het hele plangebied (m.u.v. de randzone) van 30m verhoogd naar 40m (12-13 woonlagen) en onder vage voorwaarden zelfs nog hoger, zonder maximum! Valkenhorst zou “dorpse” bebouwing krijgen, dat kunnen we vergeten!

De rechtsonzekerheid bij dit bp is groot. Katwijk maakt een bestemmingsplan voor het hele gebied waarin de hele zuidelijke helft is aangewezen als woongebied zonder enige uitwerking. Maar Katwijk heeft in die vage opzet wel slim de gemeentegrens als uiterste bouwgrens juridisch vastgelegd (en daarmee de bufferbreedte op 900m)!
De bouwlocatie Valkenhorst ligt pal tegen Natura2000 gebieden (zgn. grijze duinen, uniek in Europa). Dat betekent dat je er niet zomaar tegenaan mag bouwen. SVG is verbijsterd over de plannen om stikstof te compenseren door emissierechten van opgeheven veeteeltbedrijven in te zetten.

Opmerkelijk
In Katwijk is bij de vaststelling van het plan in de raad nog iets opmerkelijks gebeurd dat de noodzaak voor een ander beter plan nog eens onderstreept. De Katwijkse raad heeft namelijk in een unaniem aangenomen “motie van treurnis” het vertrouwen opgezegd in het RijksVastgoedBedrijf (RVB, optredend namens grondeigenaar het rijk) met welke instantie Katwijk in de afgelopen 15 jaar samen het plan Valkenhorst heeft opgezet. In de motie wordt o.m. gesteld dat het “RVB/het rijk zich in deze gebiedsontwikkeling niet heeft opgesteld als samenwerkingspartner en dat er jarenlang sprake is geweest van een voortdurend conflict omdat het RVB eenzijdig is gefocust op maximalisering van de grondopbrengsten”.

Hierdoor kan Katwijk veel minder betaalbare woningen bouwen dan ze uit haar woningbehoefte-overwegingen wil. Katwijk bevestigt hiermee eindelijk (alleen wel erg laat) waar meedenkende groepen als onze Stichting al jarenlang op wijzen. Door de veel te dominante en niet binnen hun taak passende invloed van het RVB hebben niet ruimtelijke maar financiële argumenten bepaald hoe op het voormalige vliegveld moest worden gebouwd. Het RVB zei namelijk: over ruimtelijke ordening hoeven we niet verder na te denken, we nemen gewoon ons gebied en de grenzen van ons eigendom zijn tegelijk de uiterste bouwgrenzen.

Dat is makkelijk en wij krijgen dan ook de maximale prijs voor onze gronden. En om die benadering te versterken bepaalde het RVB tevens dat er op Katwijks grondgebied geen buffervergroting/groen mocht worden bestemd en dat er tot aan de gemeentegrens met Wassenaar moest worden gebouwd, ook al was dat geen planologisch te verdedigen grens. Het is goed om te beseffen dat hoofdzakelijk daarom de gemeente Wassenaar, onze Stichting en veel inwoners al jaren strijden voor een bredere buffer. Het is te hopen dat de gemeente Wassenaar hierop in haar beroepschrift ook zal wijzen. En dat de Raad van State die te ver gaande invloed van het RVB ook meeneemt in haar uitspraak.

Slot
Het is goed om er nog eens op te wijzen dat onze Stichting niet tegen woningbouw op het voormalige vliegveld is maar dat het haar alleen gaat om een betere ruimtelijke inpassing van deze grootste woningbouwlocatie van Nederland. En die betere inpassing, niet alleen voor Wassenaar maar voor de hele regio inclusief Katwijk en de toekomstige bewoners van Valkenhorst, is heel wel mogelijk als het RVB zich niet intensief met de ruimtelijk ordening zou bemoeien, maar overlaat aan echte planologische deskundigen.

Zoals de toekomst er nu uitziet zijn na de vaststelling op 30 juni jl. van het bestemmingsplan Valkenhorst de gevolgen voor Wassenaar op allerlei fronten te groot om op de handen te blijven zitten.

SVG dringt er daarom op aan dat de nieuwe Raad en het nieuwe college a) hun verantwoordelijkheid nemen en tijdig (d.w.z. vóór 8 september) zullen zorgen voor een doeltreffend beroep bij de RaadvanState en b) verdere acties nemen richting Katwijk, de Provincie, de Tweede Kamer e.a. die kunnen leiden tot een ander evenwichtiger plan.

StichtingValkenburgGroen/JohnBorking/EkkoKrol/BoetDerks

PS
In de Wassenaarse Krant van 19 aug. staat een korte versie van dit artikel met een door de krant gekozen kaartje dat wij niet herkennen en niet wordt toegelicht in ons artikel. Daarom voegen wij bij dit artikel twee kaartjes die wel aansluiten. Het ene kaartje met de groene vlek aansluitend aan het Valkenburgsemeer geeft een wijziging van het vastgestelde bestemmingsplan aan, waarbij op Katwijks grondgebied een groot deel van het woningbouwgebied direct tot groen wordt bestemd waarmee de bufferbreedte richting 1500m gaat (in plaats van de hiervoor toegelichte, onaanvaardbare bestemmingsregeling voor de randzone). Zie hieronder: 

KaartjeB SVG

Het andere kaartje bevat een mogelijke manier van dorpsuitbreiding ook met 5600 woningen, die een veel minder grote aanslag op de open ruimte met zich meebrengtt, het schilmodel. Dan ga je niet uit van alleen bouwen op toevallig beschikbaar grondeigendom, maar laat je planologische argumenten de bouwvlek bepalen. Dan kan de bufferbreedte sowieso al heel gemakkelijk van 900m naar 1800m. En dan zou Katwijk overigens hetzelfde doen wat Wassenaar jaren geleden ook al deed: bewust niet tot op de gemeentegrens willen bouwen maar bij de laatste uitbreiding van Wassenaar (Weteringpark) een strook van ca 900m open houden. Zie hieronder: 

KaartjeA SVGjpg

 

Tags

IngezondenStichting Valkenburg GroenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top