Skip to content
Fotocredit: redactie Wassenaarders.nl

College presenteert gemeentebegroting 2023

14 oktober 20224 minute read

‘Zelfbewust, duurzaam en realistisch’. Met dat motto heeft het nieuwe college haar eerste begroting gepresenteerd voor de periode 2023-2026. Dat gebeurde afgelopen woensdag in raadhuis De Paauw. 

IMG 5813Hendrickxbegroting23‘Geen schulden’  

De meerjarenbegroting van 2023 laat een structureel overschot zien in de jaren 2023, 2024 en 2025. Dat maakt dat de Wassenaarse begroting structureel in evenwicht is, volgens het college. “Dat is geen verrassing want anders zaten we hier niet,” gaf wethouder Financiën Henri Hendrickx (HartvoorWassenaar) aan (links op de foto). 

De jaarlijks oplopende tekorten worden niet meer gefinancierd uit de algemene reserve of door verkoop van bezittingen, blijkt uit de begroting. Jaarlijkse lasten worden uit de jaarlijkse inkomsten betaald. Daardoor zijn voldoende middelen voorhanden om investeringen te kunnen doen zonder schulden aan te gaan. “We willen niet meer interen op onze reserves, we willen investeren in de samenleving en we willen het ambtelijk apparaat op orde brengen,” aldus Hendrickx. 
 
Het college neemt, in lijn met het coalitieakkoord, enkele ingrijpende maatregelen om die ambities te dekken. De eerste daarvan is dat de OZB wordt verhoogd met 20% (+€2,2 miljoen). De opbrengst van de toeristenbelasting wordt verdubbeld (+€1,2 miljoen). Een verhoudingsgewijs fors deel van de lastenverhoging wordt gefinancierd door toeristen, waardoor de OZB-verhoging enigszins wordt beperkt, zo stelt het college. 
 
De OZB-verhoging (van het gebruikersdeel) geldt niet voor Wassenaarders die een woning huren bij onze woningcorporaties. Het college betoogt dat huurders vaak minder koopkrachtig zijn. Ze wil voorkomen dat zij straks in financiële problemen komen.
In het kader van het ‘nieuwe realisme’ wordt het budget voor Jeugdhulp opgehoogd. Vanaf 2023 betekent dat een verhoging van € 1,9 miljoen structureel. De OZB-verhoging moet zorgen voor de dekking daarvan.  
 
De Paauw
Er wordt deze raadsperiode geïnvesteerd in de renovatie van raadhuis De Paauw. Ook in het verstevigen van het ambtelijk apparaat zal geld worden gestoken. Wethouder Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar):”In de komende jaren zal hard worden gewerkt om het ambtelijk apparaat op het juiste niveau te krijgen.” 
 

‘Grote uitdagingen’ 
Op het vlak van Mens en Maatschappij gaat het college nadrukkelijk inzetten op zelfredzaamheid, gemeenschapszin en een gezonde levensstijl. Wethouder Caroline Klaver – Bouman (VVD): “We moeten de zorg betaalbaar en bereikbaar houden. Dat is de grootste opgave.” 
 
Een andere opgave, binnen het domein van Veiligheid en Handhaving, is het verlagen van de maximumsnelheid in heel Wassenaar naar 30km/u. Ook het sluipverkeer wordt aangepakt. De opvangkosten van Oekraïense vluchtelingen bedragen volgend jaar €1.000.000. De verwachting is dat het Rijk die uitgaven volledig zal dekken. Burgemeester De Lange sprak in dit kader lovende woorden over de hulp die de Wassenaarse gemeenschap heeft geboden bij de opvang van Oekraïners. Hij gaf aan daar bijzonder trots op te zijn. 
 
Ondermijning
In zijn rol als portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid gaf de burgemeester aan nadrukkelijk in te zetten op het tegengaan van ondermijning en bewustwording daarover. Ook communicatie met inwoners heeft zijn aandacht: ”We willen niet alleen verbinden met inwoners maar zij moeten ons ook begrijpen.” 
 
Hoogwaardige Groene Zone
Ten aanzien van het onderwerp Fysieke Leefomgeving wordt onder andere ingezet op een hoogwaardige Groene Zone. Deze Zone moet zo groen mogelijk blijven, als het aan het college ligt. Ingezet wordt op een duurzame en hoogwaardige inrichting zonder intensieve recreatie. Verantwoordelijk wethouder Bart Boon (Lokaal Wassenaar): “We gaan in gesprek met de buren om ze aan bestaande afspraken te houden.” 
 
Deze raadsperiode worden in elk geval 4 woningbouwprojecten uitgewerkt: de herontwikkeling van het ANWB-hoofdkantoor, woningbouw op de locatie Den Deyl/Middelweg en de huidige gemeentewerf en woningbouw in Het Kerkehout.
 
Verhoging onderhoudsniveau buitenruimte

Als het gaat om het domein Natuur, Klimaat en Mobiliteit wil het college de landelijke ambities op het gebied van energietransitie volgen. Ook gaat het college het onderhoudsniveau van de openbare ruimte verhogen en moet de hoeveelheid afval worden verminderd. Daarnaast zal het gebruik van de fiets worden gestimuleerd en het sluipverkeer aangepakt. Wethouder Aart van Sloten (GroenLinks): “We gaan aan de slag met het aanpakken van sluipverkeer. Daarmee vergroten we de leefbaarheid en bevorderen we de verkeersveiligheid.” 
 
Bespreking van de begroting in de gemeenteraad
De bespreking van de Begroting 2023 vindt plaats tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2022 vanaf 15.00 uur.
 
De hele begroting met de inleiding en infographic kunt u teruglezen op de website van de gemeente Wassenaar via www.wassenaar.nl of rechtstreeks via de link https://wassenaar.begroting-2023.nl

Tags

AmbitiesCollege van B&WGemeenteGemeentebegrotingPlannenToelichtingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top