Skip to content

D66: goed en collegiaal bestuur voor onze inwoners

25 januari 20233 minute read

Onze fractie heeft op zaterdag 21 januari deelgenomen aan de eerste bijeenkomst met de fracties van VVD, LW!, CDA, DLW en PvdA om te komen tot een nieuwe coalitie en een nieuw college. Dat is hard nodig en we hebben onszelf dan ook de druk opgelegd om dit op een zo kort mogelijke termijn te realiseren.

Voor D66 staat goed en collegiaal bestuur centraal dat gericht is op het belang van de inwoners van Wassenaar. We willen een open discussie over de staat van de financiën van onze gemeente, waarbij we aan experts een objectief oordeel vragen. Vervolgens voeren we op basis van deze feiten een discussie over wat het  gewenste voorzieningenniveau in Wassenaar is en wat de financiële consequenties daarvan zijn voor de gemeentelijke begroting en lokale lasten. Op basis daarvan kunnen dan de politieke keuzes op een verantwoorde en transparante wijze worden gemaakt.

Onze inzet voor Wassenaar:

We verbeteren de verkeersveiligheid in Wassenaar door het verlagen van de snelheid binnen de bebouwde kom en het invoeren van schoolstraten. Dit heeft een positief effect op de leefomgeving, de verkeersveiligheid, leidt tot minder geluidsoverlast, minder sluipverkeer en schonere lucht. Uiteraard hebben we ook oog voor het belang van de hulpdiensten en de bereikbaarheid van de Wassenaarse ondernemers.

Er komt meer aandacht voor het beheer en vooral ook het behoud van de natuur in Wassenaar. We sluiten het hart van Meijendel af voor autoverkeer; uiteraard met oog voor de belangen van de buurt, zodat ook zij minder hinder ondervinden van verkeer en parkeren. We komen met concrete plannen om verduurzaming te bevorderen, zoals een energiewinkel in het centrum.

De behoefte aan betaalbare woningen voor starters en ouderen is groot. We hebben in Wassenaar behoefte aan versnelling van de woningbouw en aan meer ambitie. We maken werk van de  uitvoering van de plannen die er al liggen. 

Het centrumplan voeren we uit. De ondernemers in ons centrum hebben recht op duidelijkheid over hun toekomst. Het nieuwe college zal sowieso meer aandacht aan de lokale economie moeten besteden door het opstellen van een economische visie, want lokaal ondernemerschap is goed voor Wassenaar.

De zorg voor de Wassenaarders – ongeacht leeftijd – vraagt veel van de gemeente en van alle maatschappelijke organisaties in Wassenaar. Beter samenwerken, zekerheid over financiering en een heldere verdeling van taken is hard nodig. Preventie van gezondheidsklachten door sport te stimuleren voor jong en oud is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Maar zoals gezegd voeren we eerst een goed gesprek over wat financieel verantwoord is. En dan aan de slag. D66 heeft er alle vertrouwen in dat we er met de andere partijen uitkomen!

Rogier Krabbendam
Fractie D66  

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top