Skip to content
Fotocredit: Herinneringsroute Atlantikwall Den Haag

Voorgenomen verkoop Commandopost Clingendael

21 maart 20232 minute read

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is voornemens de Commandopost Clingendael te verkopen en bereidt een verkoopprocedure voor, die bestaat uit een openbare inschrijving met voorselectie. De Commandopost ligt op Wassenaars grondgebied, tegen de Haagse wijk Benoordenhout aan. In de aanloop naar de verkoopprocedure is een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld. Op 7 maart 2023 heeft de raad van de gemeente Wassenaar het ontwerp NvU vrijgegeven voor participatie en inspraak.

De NvU bevat kaders en uitgangspunten die gehanteerd worden bij de verkoopprocedure door het RVB en als ontwikkelperspectief dienen bij de planbeoordeling door de gemeente. In dat kader zal de NvU worden vastgesteld door de raad. De ontwerp-NvU en de daarop betrekking hebbende stukken zij hieronder te vinden. Tijdens kantooruren zijn de stukken ook in te zien bij de receptie op het gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

Participatie

Het RVB organiseert in samenwerking met de gemeente een participatieproces over de NvU. In dat kader worden gesprekken gevoerd met een aantal belanghebbende organisaties.

Daarnaast vinden er in april inloopsessies plaats voor de omwonenden en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Tijdens een tot twee weken na deze sessies kunnen zij hun vragen stellen en reacties meegeven via reactieformulieren. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

Inspraak

De terinzagelegging loopt van vrijdag 24 maart 2023 tot en met donderdag 1 mei 2023. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen over het ontwerp NvU. Op grond van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Onder vermelding van zaaknummer Z/21/060548 kunt u uw zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 499, 2240 AL te Wassenaar. Voor het mondeling geven van een zienswijze kunt u tot uiterlijk een week voor het einde van de termijn telefonisch een afspraak maken (telefoonnummer 14070).

Het College van Burgemeester en Wethouders adviseert de raad over het betrekken van de zienswijzen en de participatie bij het vaststellen van de NvU.

Tags

Commandopost ClingendaelGemeenteRijksvastgoedbedrijfVerkoopWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top