Ga naar hoofdinhoud

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming – Beheer en schadebestrijding

29 maart 20233 minute read

Bij besluit van 25 oktober 2018 met kenmerk: ODH-2021-00065317 hebben wij een opdracht als bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, van de Wet natuurbescherming gegeven om de omvang van de populatie van de muskusrat (Ondatra zibethicus) en de beverrat (Myocastor coypus) te beperken in de provincie Zuid-Holland. De opdracht is voor onbepaalde tijd gegeven aan Muskusrattenbeheer Rivierenland en Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland.

Op 10 en 15 augustus 2022 hebben Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verzocht om de opdracht te wijzigen. Met de wijziging wordt beoogd om gebruik van het luchtdrukgeweer mogelijk te maken voor het op afstand doden van de muskusrat en de beverrat na zonsondergang en voor zonsopgang en deze te voorzien van nachtzichtapparatuur.

Besluit

Wij besluiten:

I. de opdracht van 25 oktober 2018 met kenmerk: ODH-2021-00065317 te wijzigen;
II. dat besluitonderdeel IV, van de opdracht van 25 oktober 2018 met kenmerk: ODH-2021-00065317 als volgt komt te luiden:
dat ter uitvoering van de opdracht als bedoeld onder beslispunt I. ontheffing te verlenen van de verboden zoals bepaald in:

– artikel 3.24, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, in samenhang met artikel 3.10, aanhef en onder e, van het Besluit natuurbescherming voor wat betreft het verbod om zich buiten gebouwen te bevinden met vangkooien;
– artikel 3.26, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het verbod een geweer te gebruiken op gronden, niet zijnde een jachtveld dat voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde regels;
– artikel 3.26, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, in samenhang met artikel 3.16, eerste lid, onder b, van het Besluit natuurbescherming, voor wat betreft het verbod een geweer te gebruiken binnen de bebouwde kom of op terreinen als bedoeld in artikel 3.21, derde lid, van de Wet natuurbescherming;
– artikel 3.26, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, in samenhang met artikel 3.13, vierde lid, van het Besluit natuurbescherming, voor wat betreft het verbod een geweer te voorzien van een geluiddemper, een elektronische beeldversterker of enig ander instrument om in de nacht te schieten;
– artikel 3.26, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, in samenhang met artikel 3.16, eerste lid, onder b, van het Besluit natuurbescherming, voor wat betreft het gebruik van een luchtdrukgeweer tussen zonsondergang en zonsopkomst;

III. dat voorschrift 5 wordt gewijzigd en de voorschriften 10 en 11 worden toegevoegd zoals omschreven onder Voorschriften;
IV. dat deze wijziging geldig is vanaf bekendmaking van dit besluit;
V. dat de opdracht van 25 oktober 2018, met kenmerk ODH-2021-00065317 voor het overige onverminderd van toepassing blijft.

Zienswijze indienen

Van 28 maart 2023 tot en met 8 mei 2023 kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 01040415, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten. Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Tags

GemeenteOntwerpbeschikkingWassenaarWet natuurbeschermingZienswijze
Gerelateerde artikelen
Back To Top