Skip to content
Den Haag,25 april 2019 - De Meest Opgespelde lintjes, Lid van de Orde van Oranje-Nassau en de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Foto: Phil Nijhuis/BZK

Lintjesregen 2023: Burgemeester Leendert de Lange reikt tien koninklijke onderscheidingen uit

26 april 202310 minute read

Vandaag, woensdag 26 april, de dag voor Koningsdag, worden er in het hele land lintjes uitgereikt. In Wassenaar zet burgemeester Leendert de Lange tien Wassenaarders in het oranje zonnetje. De uitreikingen zijn ook dit jaar weer individueel. Vanaf 9.30 uur zijn de lintjes uitgereikt in Raadhuis De Paauw, wisselend in de kamer van de burgemeester en de trouwzaal.

Mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap zijn een belangrijke waarde voor Wassenaar. Het is dan ook een feest om tien dorpsgenoten te verrassen met een zeer verdiende koninklijke onderscheiding. Samen zijn zij goed voor ruim 300 jaar aan vrijwillige inzet. En het verheugt mij dat er dit jaar meer vrouwen onder de gedecoreerden zijn. Met dank aan alle aanvragers, want zonder aanvrager geen lintje”, zegt burgemeester Leendert de Lange.

Wassenaar heeft meer verdienstelijke vrijwilligers. Kent u iemand die een lintje verdient? Neem dan contact op met de afdeling kabinetszaken. Tot 15 juli kunnen er weer nieuwe aanvragen ingediend worden. 

De heer J. (John) Lintjer

De verdiensten van de heer Lintjer liggen deels in zijn belangrijke werk in de nationale en internationale financiële wereld (o.a. Wereldbank, IMF, financieel attaché ambassade Parijs, Asian Development Bank) gedurende zijn werkzame leven, deels in zijn vrijwilligerswerk.

Na zijn pensionering is de heer Lintjer een zeer actief vrijwilliger geworden. Van 2006 tot 2018 was hij voorzitter van de Vereniging Vrienden van Wassenaar en zette hij zich in voor de leefbaarheid in en het behoud van het karakter van Wassenaar. Als voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur, die hij in 2007 oprichtte, heeft hij tot 2016 vele culturele activiteiten tot stand gebracht. Daarnaast is de heer Lintjer sinds 2006 in diverse bestuurlijke functies betrokken bij de Philippines-Netherlands Business Council (PNBC), sinds 2021 als voorzitter van de Adviesraad.

De heer Lintjer wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw C.J.M. (Karin) Vogelaar (e.v. De Boer)

De verdiensten van mevrouw Vogelaar bevinden zich op bestuurlijk – en op cultureel en geloofs- maatschappelijk terrein.

Mevrouw Vogelaar zet zich sinds 1988 geheel belangeloos en voornamelijk bestuurlijk in voor een aantal organisaties. Van 1988 tot 2004 was zij bestuurslid en bibliothecaris van het Residentie Kamerkoor in Den Haag.

Vanaf 2006 is zij bestuurslid en vanaf 2013 voorzitter van Vrijzinnigen NPB Wassenaar. Tijdens de coronaperiode onderhield zij de contacten met de leden en maakte online kerkdiensten, cursussen en het filosofisch café mogelijk. Ook is zij lid van de redactie van het kerkblad ‘De Opgang’, schrijft stukken en is verantwoordelijk voor de eindredactie.

Van 2014 tot 2016 was zij daarnaast ook secretaris van het bestuur van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. Daarna was zij een jaar lang als zangcoach en muzikaal eindverantwoordelijke betrokken bij een theaterstuk van Stichting De Theatertrein.

Mevrouw Vogelaar wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M. (Maaike) Snelderwaard-de Koning Gans

Gedurende 20 jaar hielp mevrouw Snelderwaard haar 80-jarige buurvrouw met de voorbereidingen voor de jaarlijkse collecteweek voor de Hartstichting. Zij zette daarvoor een database op voor Wassenaar en hield deze up-to-date, wierf nieuwe collectanten en benaderde elk jaar weer alle collectanten voor de collecte. Gedurende de actieweek hangt zij de spandoeken op en zorgt ervoor dat alle 100 collectebussen bij de collectant komen en na afloop weer ingenomen worden en de opbrengst geteld. Van 2002-2015 was zij klassenmoeder voor drie klassen, begeleider en organisator van jaarlijkse en andere activiteiten. Daarnaast was zij ook acht jaar actief als begeleider, trainer en lid van de materiaalcommissie van de hockeyvereniging De Kieviten. Als actief lid van de Lions Wassenaarse Pauw, zet zij zich in voor de goede doelen in Wassenaar, waaronder De Voedselbank en het Hospice. En ook voor de jaarlijkse sponsorloop van de “15 van Wassenaar” is zij onmisbaar bij de organisatie.

Veel lof ook voor haar rol als mantelzorger en actief lid van ‘burenhulp’. Ze doet boodschappen voor de oudere buurtbewoners, zorgde vele jaren voor een buurvrouw het Alzheimer, een vriendin met borstkanker en tot slot haar broer, die niet meer kon lopen als gevolg van een ongeval.

Mevrouw Snelderwaard-de Koning Gans wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.Q. (Marjolein) Becker

De vrijwilligersactiviteiten van mevrouw Becker beginnen 47 jaar geleden, in 1976, als zeer betrokken lid en vrijwilliger van de omni-sportvereniging De Kieviten. Zij was 15 jaar lang verantwoordelijk voor de redactie van het hockey clubblad. Daarna werd zij als materiaalcommissaris verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, inkoop, distributie en administratie van de hockey sportmaterialen. In vier jaar tijd zorgde zij dat de clubfinanciën weer op orde waren. Eveneens draaide zij bardiensten en was actief bij diverse toernooien. In 1986 ontving zij voor haar vele verdiensten de ‘Zilveren Kievit’.

Vanaf 1987 is zij vrijwilliger bij de protestante gemeente Wassenaar en vanaf 2010 is zij beheerder van het ontmoetingscentrum De Plataan. Toen haar moeder ernstig ziek werd, nam zij als mantelzorger zeven jaar lang de dagelijkse zorg voor haar rekening.

Mevrouw Becker wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

11.00 uur De heer A.W.M. (André) Marsé

De heer Marsé woont in Den Haag. Maar omdat het overgrote deel van zijn verdiensten in de buurgemeente liggen, vindt burgemeester Van Zanen het goed dat zijn collega in Wassenaar de onderscheiding uitreikt.

In Wassenaar is de heer Marsé vooral bekend in zijn rol als penningmeester, secretaris en voorzitter van het bestuur van de Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB). In 1990 trad hij aan als strandwacht en stranddienstleider en stapte daarna in het bestuur. Tijdens zijn bestuursperiode is de WRB overgestapt van samenwerking met de landelijke reddingsbrigade naar samenwerking met de KNRM. Hij heeft dit proces begeleid. Voor de WRB zette hij zich bijna 30 jaar belangeloos in.

Ook was hij 15 jaar lang docent bij het Kookatelier en naast de kooklessen werd er gekookt voor speciale groepen, zoals de vrijwilligers van het Hospice, asielzoekers van Duinrell en ouderen.

Als penningmeester en zakelijk leider zet hij zich vanaf 2014 in voor de Stichting Beheer Warenar.

Overige nevenactiviteiten zijn bestuurslid Stichting Wenskaart Nederland en lid innovatiecommissie en mentorschap bij de Rabobank Den Haag.

De heer Marsé wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.A.A. (Ria) Topper-van der Salm

De vrijwilligersactiviteiten van mevrouw Topper liggen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast is zij nog vijf jaar (1999-2004) actief geweest als hoofdingeland (vertegenwoordiger in het bestuur van een waterschap) voor Wassenaar bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Van 1988-1997 was zij lid van het bestuur van de Stichting Katholiek onderwijs Wassenaar en als zodanig voorzitter van de werkgroep formatie- en personeelsbeleid, van de St. Jozefschool; ook aanspreekpunt voor de medezeggenschapsraad en oudervereniging.

Als Rode Kruis vrijwilliger is zij in 2007 voortvarend aan het werk gegaan door de EHBO-cursus opnieuw op de kaart te zetten en zette zij een reanimatiecursus op en motiveerde zij vele Wassenaarders om deze cursussen te volgen. Tijdens het actiejaar in 2016 om het dorp hartveilig te maken, werd een project opgezet om 47 AED’s te plaatsen en inwoners te motiveren deze cursus te volgen. Bij haar aantreden in het bestuur zorgde zij voor vele sociale activiteiten om ouderen uit hun isolement te halen. Dit is toen, zeer tot haar spijt, stopgezet door de landelijke organisatie. Op dit moment is mevrouw Topper nog coördinator en manager van de vele EHBO-vrijwilligers.

Mevrouw Topper wordt genoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw I. (Ingrid) Römer-van Lith

Mevrouw Römer is al ruim 20 jaar actief als bestuurder en vrijwilliger gedurende 10-20 uur per week voor langere of kortere periodes voor zestien organisaties. Dat begon in 2000 als secretaris van het schoolbestuur voor de Nutschool, begeleider van diverse hockeyteams voor de Kievieten en voorzitter van de studiekring Wassenaar en coördinator van het Rode Kruis. In 2014 was zij medeoprichter van het Vrouwennetwerk Wassenaar. Voor de Stichting Dress for Succes Leiden, was zij eerst een jaar actief als vrijwilliger en vanaf 2020 als lid van het Bestuur. Secretaris van Stichting Fietsmaatjes (vanaf 2021), en een jaar bestuurslid van de Stille Kracht.

In 2019 trad zij toe als secretaris voor de stichting T.I.B.O. (Tegemoetkoming in Bijzondere Omstandigheden). Deze organisatie helpt mensen die buiten hun schuld om financiële nood zijn gekomen. De kroon op haar vrijwilliger carrière was de benoeming door de Vrijwilligerscentrale Wassenaar in 2017 als “Vrijwilliger van het jaar”, in het bijzonder voor het opzetten, fondsenwerving en uitbouwen van de Stichting Leergeld Wassenaar. Vele Wassenaarse kinderen kunnen, ondanks een laag inkomen thuis, meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Mevrouw Römer participeert daarnaast ook in regionale en landelijke bestuurlijke overleggen, beschikt over een enorm netwerk en is tevens zeer succesvol in het werven van fondsen.

Mevrouw Römer-van Lith wordt genoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.M. (Maria) Bellekom-Vogels

De verdiensten van mevrouw Bellekom liggen in haar langdurige vrijwillige inzet voor tal van maatschappelijke initiatieven.

Van 1977 tot 2017 was mevrouw Bellekom onder meer actief als penningmeester van Stichting Kleine Leidse woonhuis, als lid van het Economisch Overleg Wassenaar, als lid van oudercommissie en schoolbestuur van de Jan Baptist school en als penningmeester van het ICW Wassenaar en Stichting Wavopark. Ook bracht zij een aantal jaren maaltijden langs bij ouderen en was zij een zeer actief vrijwilliger voor Unicef.

Huidige nevenactiviteiten van mevrouw Bellekom zijn: secretaris van wijkgemeenschap Groot Deijleroord (sinds 2012), vrijwilliger bij Goede Buur Delft (sinds 2016), oprichter en fanatiek prikker van de Bermbrigade Wassenaar (sinds 2020), adviseur en vrijwilliger bij Stille Kracht-Samen 2022 (sinds 2022). Daarnaast is mevrouw Bellekom een zeer actief raadslid van Lokaal Wassenaar! (sinds 2018) en kwam zij met voorkeursstemmen in de Raad.

Mevrouw Bellekom wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer N. (Nico) van Egmond

De verdiensten van de heer Van Egmond strekken zich uit over een breed maatschappelijk veld.

Al bijna vijftig jaar zet de heer Van Egmond zich vanuit diverse organisaties in voor zijn medemens.

Van 1975 tot 2002 was hij leider van de Kleine Klup, die vanuit de kerkelijke wijkgemeente Berkhei wekelijks activiteiten organiseerde voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Van 1984 tot 1994 was hij penningmeester bij het Schoolbestuur van Het Protestants Christelijk Onderwijs Wassenaar, waar hij onder meer betrokken was bij de fusie tussen de Bellesteijnschool en de Herenwegschool.

Van 2000 tot 2006 hielp hij vluchtelingen als lid van de werkgroep Stichting Vluchtelingenwerk Wassenaar.

Sinds 2009 is de heer Van Egmond lid van het leidersteam van de Buurtkerk Wassenaar en sinds 2015 is hij bestuurlijk actief als voorzitter van de wijkgemeenschap Groot Deijleroord.

De heer Van Egmond wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer C.G.F. (Kees) van der Kroft

Al bijna vijftig jaar zet de heer Van der Kroft zich geheel belangeloos vanuit diverse organisaties in voor sport, cultuur, welzijn en milieu.

Vanaf 1976 is de heer Van der Kroft gedurende 20 jaar actief geweest voor de Wassenaarse Volleybal Vereniging, onder meer als penningmeester, voorzitter, scheidsrechter en als lid van diverse commissies.

Als penningmeester is hij ook actief (geweest) voor de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Bungalowpark Thrianta in Drenthe (2006-2021), voor het Brandweermuseum Wassenaar (2011-heden) en voor de Wijkgemeenschap Groot Deijleroord (2017-heden). Daarnaast loopt hij al bijna 20 jaar de jaarlijkse collecte voor de Hartstichting. Sinds 2000 is de heer Van der Kroft bovendien initiatiefnemer en organisator van tal van acties op het gebied van verduurzaming in Wassenaar.

De heer Van der Kroft wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tags

GedecoreerdenGemeenteKoningsdagKoninklijke OnderscheidingLintjesregenwaarderingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top