Skip to content

Respecteer een zorgvuldig democratisch tot stand gekomen Verkeersbesluit

Buurtvereniging Schouwweg Noord
8 december 20232 minute read

Na een participatie traject, discussie in commissie, besluitvorming in de Raad, finale goedkeuring door relevante instanties en afronding van uitbesteding, wordt nu de ETW30 inrichting van de Schouwweg via een petitie ter discussie gesteld!

De petitie over behoud van het fietspad geeft onzes inziens geen volledig beeld van de overwegingen die hebben geresulteerd in het huidige plan waarbij fietsers en auto’s samen de weg zullen gebruiken.

Sinds 2006 is de Schouwweg als een ETW30 weg gecategoriseerd. Dit betekent dat de weg primair een verblijfsfunctie heeft en geen doorstroomfunctie. De weg is echter tot op heden niet als zodanig ingericht.

De integrale inrichting van de weg is van groot belang voor de veiligheid van de weggebruikers. Wij hebben daarom veel tijd genomen om bij de ETW30 inrichting van onze weg stil te staan. De belangen afwegende van veiligheid voor voetgangers, parkerende omwonenden en fietsers hebben wij besloten het gemeente ontwerp te steunen.

Hierbij is in acht genomen dat de CROW-richtlijnen voor een ETW30 inrichting duidelijk zijn over het ontbreken van aparte fietspaden. Dit is ook het geval in aansluitende ETW30 wegen in het dorpscentrum, het zuidelijk deel van de Schouwweg, de Admiraal Helfrichlaan en straks ook de Storm zuid. Fietsen over de weg is hier een consistente aanpak. Het is niet logisch om een deel van een ETW30 gebied hiervan uit te sluiten, het is zelfs verwarrend.

Bovendien is het helemaal niet meer zo veilig op het fietspad vandaag de dag. Er is een grote diversiteit in snelheid van deelnemers. Er is ook geen aparte fietspad verlichting terwijl de weg goed verlicht is. Na ETW30 herinrichting – met diverse snelheidsbeperkende maatregelen – is fietsen op de Schouwweg even veilig als fietsen op andere ETW30 wegen.

De inrichtingsplannen plannen maken het ook mogelijk dat er eindelijk een goed toegankelijk veilig trottoir komt over de hele Schouwweg en veilige parkeervakken. Dit moet ook worden meegenomen in de afwegingen. Het plan betekent niet dat er één of enkele bomen zouden moeten verdwijnen.

Als direct belanghebbenden staan wij in gezamenlijkheid met het buurtcomité Storm-Zuid derhalve achter het huidige plan. Dit plan is goed onderbouwd en een gedegen democratisch besluitvormingsproces heeft plaatsgevonden.

Wij verwachten dat de renovatie in begin 2024 zonder verdere vertraging gaat plaatsvinden. Onze weg bevindt zich momenteel in een belabberde staat, er is veel wateroverlast vanwege een verouderde riolering, en het trottoir is op diverse plekken slecht toegankelijk en niet veilig.

Buurtvereniging Schouwweg Noord

Tags

HerinrichtingIngezondenSchouwwegWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top